نمونه سوال درس متون دینی به زبان خارجه 3 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون دینی به زبان خارجه 3 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۶ نشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: متون دینی به زبان خارجی (۳) رشته تحصیلی اگد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۹)
Part one. Vocabulary: Choose the words which have almost the same meaning as the
underlined words.
1. They subjected religion to precisely the same kind of study that went into their explorations of
politics, morality, Science, and other major phenomena of modern Society.
a. attractions b. facts
c. rewards d. gifts
2. The structure of authority has played an immense role in the histories of religions.
a. Significant b. imminent
C. negligible d. trivial 3. There is one more preoccupation with change that has sociological as well as ethnological or anthropological aspects.
a. related to races b. related to ideas
c. related to religions d. related to precepts 4. An especially telling aspect of the Christian background of the seventeenth-century emergence of science relates to the history of the three Newtonian laws of motion.
a. distinction b. extinction
c. development d. modification 5. In fact, the methodical precept that Socrates imposed as the first and ultimate question about any event, motion, or thing was whether it was best for it to happen, to be so, or to proceed in
this or that manner.
a. Superstition b. tie
C. gospel d. principle
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۶ نشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: متون دینی به زبان خارجی (۳) رشته تحصیلی اگد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۹)
استفاده از: مجاز است.
6. The Islamic world did not lack economic strength, cultural cohesion, or contact with other cultures, both Eastern and Western. a. Crisis b. Segregation
c. dichotomy d. unity
7. It is not so logical that their conflict with dogmatic Christianity has for some time been taken as
the conflict between science and religion.
a. biased b. egalitarian
c. fair d. novel
8. Springs of monotheism can be discerned at the very earliest levels of known human cultural life, in the primordial high god of the archaic hunters.
a. removed b. appended
C. recognized d. ignored 9. But these demons, devils, and Satans are only part of the panorama of human existence, and
they cannot limit or act against God's power, authority, and will.
a. Scope b. pain
c. style d. panic 10. Contemporary Jewish and Muslim writers have also stressed radical monotheism as a critique
of the polytheistic or henotheistic tendencies of modern society.
a. area.S b. cultures
C. interests d. mores
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۷


***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۶ نشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: متون دینی به زبان خارجی (۳) رشته تحصیلی اگد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۹)
استفاده از: مجاز است.
Part two. Reading: Read each of the following texts and answer the questions.
Text 1
This close and reciprocal relationship between religion and sociology calls attention to another important aspect of their common history. Both areas of thought, sociology and the distinctively social cast of religion in the West, may be profitably seen as intellectual responses to the two great revolutions of modern times: the industrial and the democratic. Beginning in England and France in the eighteenth century, these massive disturbances of the social landscape spread in the nineteenth century to all of Europe and in the twentieth to the whole world. The growth and mechanization of the factory system, the mushrooming of villages into cities, the multiplication of population, the development of more egalitarian democracies and wider electorates—all of these, together with some of their by-products such as science and technology, the spirit of Secularism, and an ever growing political bureaucracy, were bound to have profound impact upon the traditional social structure of Western nations. Everywhere the forces of political and economic modernism resulted in the fragmentation of ancient loyalties—of nation, community, kin, and religion. In sum, the rise and spread of sociology in the nineteenth and the twentieth
centuries are part and parcel of the dual revolution that overcame first the West, then the world.
More than any other social science, sociology is the almost immediate intellectual result of the two revolutions. This fact is abundantly illustrated by the broad antinomies of the new discipline, which either encompass or loom over its more concrete concepts. In the sociological tradition five major antinomies arose in response to the great social changes of the past two centuries;
each embodies a perspective that focuses upon a particular dialectic.
Vിraച്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول

***
.
تعداد دانشکاه پیام نه، کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۶ نشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: متون دینی به زبان خارجی (۳) رشته تحصیلی اگد درس: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی) (۱۲۲۰۱۵۹)
استفاده از: مجاز است.
11. The underlined word “its” in second paragraph refers to .............. -
a. fact b. broad
c. discipline d. loom 12. Which of the following has not been mentioned in the passage as one of the factors
influencing traditional social structure of Western nations?
a. mechanization of the factory system
b. democratic revolution
c. political modernism
d. broad antinomies 13. The word 'fragmentation' in the passage is closer in meaning to ............. -
a. development b. extinction
c. division d. revival 14. probably, the rest of the above passage would deal with ............. -
a. industrial revolution b. Sociology trends
c. political bureaucracy d. ancient loyalties 15. The word 'abundantly' in the passage is similar in meaning to ............
a. dauntingly b. disturbingly
c. drastically d. thoughtfully 16. The relationship between sociology and religion is..............
a. ΎΘW b. reciprocal
c. distinctively d. remotely
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :