نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس عرفان نظری 1 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان نظری(۱) - عرفان نظری رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۵) - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۴۶)
۱. دریافت حقایق عالم با کدام علم میسر می گردد؟ الف، علم لدنی ب، علم حضوری ج: علم فطری د. علم اکتسابی ۲. حکمت متعالیه پیوند کدامیک از موارد زیر است؟
الف. برهان و عرفان ب. عرفان و قرآن ج. برهان و روایات د. برهان و عرفان و قرآن ۳. روش شناخت در عرفان کدام است؟
الف، ریاضت ب. شهود ج. تزکیه درون د. سیر و سلوک ۴. ابن عربی علومی را که ویژه عارفان است، چه می نامند؟
الف. علم الاختصاص ب. علم الاسرار ج. علم الاحوال د. علم الاسماء ۵. چه کسی، تجربیات عرفانی را، نوعی احساس "اتکای به مطلق " تعبیر می کند؟
الف. رودولف اتو ب. استیسی ج. اقبال لاهوری د. شلایرماخر ۶. « ظهور معانی در قوهٔ عاقله با استفاده از فکر»، تعریف کدام مورد است؟
الف. مشاهده قلبی ب. مکاشفه صوری ج. نور قدسی د. مکاشسفه ذوقی ۷. کدامیک از موارد زیر، باعث فنای صفاتی سالک و مشاهده حصر صفات کمال در حق تعالی است؟
الف، تجلّی صفات ب، تجلّی افعال ج، تجلی ذات د. تجلی حق ۸. عارفان، چه چیز را بزرگترین مانع برقراری ارتباط و انس و شناخت مقاصد یکدیگر دانسته اند؟
الف. محدودیت زبان ب. تنگی افهام ج: نامحرمی د. عدم بصيرت ۹. چه کسی، « زبان سلبی» را از زبان فلسفه و عقلگرایان می داند؟
الف. مولوی ب، جامی ج، ملاصدرا د. ابن عربی ۱۰. کدامیک از موارد زیر، در غلبه حال و شدت وجد و بدون توجه و اختیار ادا می شود؟
الف. سطح ب. طامات ج. اسرار د. تواجد ۱۱. اساس کدام علم، الهامات غیبی و فهمیدن کتاب به واسطه نور الهی است؟
الف، تفسیر ب. تأويل ج. مکاشفه د. محاضره ۱۲. مهمترین واژه در عرفان مکتب ابن عربی کدام است؟
الف. وحدت دب. موجود ج. حق د. وجود ۱۳. « تباین وجود»، از ویژگی های کدام مکتب است؟
الف. اشراق ب. مشاع ج. حکمت متعالیه د. عرفان نظری
۱۴. ابن عربی با توجه به حدیث نبوی، دنیا را چه می نامند؟
الف. وهم ب، خیال ج. رؤیا
- تیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
























***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
- ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: --
نام درس: عرفان نظری(۱) - عرفان نظری رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۵) - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۴۶)
. اعتقاد عارفان به وحدت وجود، از کدام راه حاصل می شود؟
الف. محاضره ب. کشف و شهود ج: علم حضوری . «دریافت تجلی حق» را از سنخ کدام علوم می دانند؟
الف، حصولی ب. شهودی ج: حضوری . منظور از وجود (لا به شرط مقسمی) کدام است؟
الف. ذات حق ب. واحدیت ج. احدیت . ابن عربی خداشناسی عقلی و فلسفی را چگونه می داند؟
الف. الهیات ایجابی ب. الهیات سلبی ج. الهیات طبیعی ، از نظر عارفان، موحد راستین چگونه است؟
الف. از راه علم الیقین، هلاک ذاتی عالم و انحصار هستی به حق را شهود نموده است
ب. از راه حق الیقین، هلاک ذاتی عالم و انحصار هستی به حق را کشف کرده است
ج. از راه عین الیقین، هلاک ذاتی عالم و انحصار هستی به حق را شهود نموده است
د. از راه حق الیقین، هلاک ذاتی خود و انحصار هستی به حق را کشف کرده است . عرفان اسلامی بر کدام علم مبتنی است؟
الف. علم به صفات ب. علم به افعال ج. علم به مظاهر د. علم الاسماء . در عرفان نظری، عارفان به کدام شناخت نایل می شوند؟
الف، تعینات ذات مطلق ب، تعینات حق
ج، تجلیات ذات د. صفات حق . در کدام مرتبه همه اسماء مندرج و با وجود بسیط متحد هستند؟
الف، احدیت ب. الوهیت ج، واحدیت د. ابوبیت . از کدام امر به « مفاتیح غیب و مخازن غیبی عالم در قوس نزول»، تعبیر گردیده است؟
الف. اسماء ب. صفات ج: عالم کثرت د. عالم غيب . بیشتر عرفا اسم اعظم را کدام مورد می دانند؟
الف. اسم حق ب. اسم الته ج. اسم ذات د. اسم جامع . کدامیک از اسماع الهی فقط مختص به علم حق است و خلق را بدان راهی نیست؟
الف. اسم تنزيه ب. اسم مستأثر ج. اسم جمال د. اسم جلال . ملاک عارفان درباره علم حق در مرتبه ذات، در کدام گزینه آمده است؟
الف، تجلى الهى ب، فیض مقدس ج، فیض اقدس د. اعیان ثابته





***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. of . フパミ ŽNS عوامکز ازههن و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۵۰ تشریخی: -- نام درس: عرفان نظری(۱) - عرفان نظری رشته تحصیلی / کد درس: فلسفه و کلام (۱۲۲۰۲۱۵) - ادیان و عرفان (۱۲۲۰۱۴۶)
۲۷. کسی که دریابد که جهان هم خیال است و هم حق، به چه چیز واقف گردیده است؟ الف. اسرار طریقت و علم الهی ب. اسرار حقیقت و علم الهی ج. اسرار الهی و علم طریقت د. اسرار الهی و علم حقيقت ۲۸. ابن عربی در فصل یوسفی، عالم را به چیز تشبیه می کند؟ الف. آهن گداخته ب، آب ج. سایه د. دریا ۲۹. ابن عربی در کدام قرن زندگی می کرده است؟ الف، قرن ششم ب. قرن هفتم ج. قرن هشتم د. قرن نهم ۳۰. « ظهور حقایق الهی و اسماع تنزیهی در صورت مجردات و بسایط» تعریف کدام گزینه است؟ الف. ناسوت ب، ملکوت ج: جبروت د. لاهوت




***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :