نمونه سوال درس درایه الحدیث نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس درایه الحدیث نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


d oth . به دانشگاه پیام نور کارشناسی و ترشناسی ارشد 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: درایه الحدیث
رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۰۹۷)- جبرانی ارشد علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۴۸۲- جبرانی ارشد نهج البلاغه
استفاده از: مجاز است.
۱. تمییز اعتبار و عدم اعتبار حدیث از طریق بررسی یکایک راویان هدف کدام علم است؟
الف. رجال ب. درایه ج. تراجم د، علم الحدیث ۲. موضوع کدام یک از کتابهای ذیل « علاج الحدیث » است (حل تعارض احادیث )
الف، کافی ب. من لایحضره الفقیه ج. تهذیب الاحکام د. الاستبصار ۳. کدام گروه از علمای شیعه علم رجال را به شدت نفی کرده اند؟
الف. اصوليان ب. اخباریان ج، متکلمان د. فلاسفه ۴. کدامیک از کتابهای ذیل از جوامع حدیثی متأخران شمرده شده است؟
الف. میزان الحکمه ب، الکافی ج: الوافی د. بصائر الدرجات ۵. شیخ بهائی می گوید : ............ کلامی است که حکایت از قول یا فعل یا تقریر معصوم می کند.
الف، حدیث سنت ج. روایت د. سیرہ ۶. کسی که معاصر پیامبر بوده و اسلام و جاهلیت را درک کرده ولی پیامبر (ص) را ملاقات نکرده باشد چه نامیده می شود؟
الف، صحابی ب. اعرابی ج، تابعی د، مُخضرم ۷. نقل حدیث از کتاب یا نوشته ای که اطمینان وجود دارد که از روای خاصی است اما او را ندیده باشد چه نامیده می شود؟
الف. مناوله ب. و جاده ج. اعلام د. املاء ۸. کتابی که نویسنده روایات کتاب حدیثی را به غیر از اسناد صاحب کتاب نقل می کند چه نام دارد؟
الف. مستخرج ب. مستدرک ج. مُعجم د. مرسل ۹. «روضه المتقین » و « لوامع صاحبقرانی » شرح کدام کتاب حدیثی است؟
الف، کافی ب. تهذیب الاحکام ج، وافی د. من لايحضره الفقیه ۱۰. مجموع احادیث «کتب اربعه شیعه » حدوداً چقدر است؟
الف. بیش از ۲۰۰۰۰ حدیث ب. بیش از ۳۰۰۰۰ حدیث
ج. بیش از ۴۰۰۰۰ حدیت د. بیش از ۵۰۰۰۰ حدیت ۱۱. کتاب «جامع احادیث الشیعه » از کیست؟
الف. شیخ فیض کاشانی ب. سید مرتضی ج. سسید بروجردی د. شیخ صدوق ۱۲. کتابی که دربردارندهٔ مجموعهٔ روایات کتابهای چهارگانهٔ شیعه ( کتب اربعه ) با نظم جدید است چه نام دارد؟
الف. جامعه احادیت الشیعه ب. بحارالانوار
ج. وسائل الشیعه د. الوافی ۱۳. زنجیرهٔ روایان حدیت تا معصوم چه نام دارد؟
الف. متن ب. دلالات ج. اسناد د. ستند ۱۴. کتاب حدیثی که روایات آن به ترتیب صحابه جمع آوری شده باشد چه نامیده می شود؟
я
الف. معجم ب. مسند
***
d oth . به دانشگاه پیام نور کارشناسی و ترشناسی ارشد 恭
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- نام درس: درایه الحدیث
رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۰۹۷)- جبرانی ارشد علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۴۸۲- جبرانی ارشد نهج البلاغه
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: --
استفاده از:
۱۵. کتاب «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» از کیست؟
الف. شیخ حر عاملی ب. علامه مجلسی ج. سیدخلف حویزی د. شیخ بهایی ۱۶. اگر مطلبی به الفاظ گوناگون نقل گردد و موجب یقین شود مانند شجاعت امام علی (ع) آن حدیث چه نوع از اقسام تواتر است؟
الف، تواتر لفظی ب. تواتر معنوی ج، تواتر اجمالی د. متواتر ۱۷. به گفتهٔ صاحبنظران ، تقسیم حدیث به اقسام پنجگانه از زمان چه کسی مطرح شد؟
الف. سیدبن طاووس ب. علامه حلی ج. علامه تهرانی د. سیدبن طاووس و علامه حلی
۱۸. حدیثی که سلسلهٔ راویان آن به امام معصوم (ع) برسد و ناقلان، امامی مذهب باشند ولی بر عدالت آنها تصریح نشده باشد چه نامیده می شود؟
الف. صحیحه ب. موثقه ج. حسنه د. مسستفیضه ۱۹. کدام دانشمند رجالی است که علما توثیقاتش را در حد اعلا می پذیرند اما تضعیفاتش را اعتنا نمی کنند؟
الف. ابن الوليد ب. نجاشی ج. کشی د، ابن غضائری ۲۰. چگونه یک روایت ضعیف معتبر می شود؟
الف. اگر در یکی از کتابهای جوامع روایی متقدم نقل شود.
ب. اگر در یکی از جوامع روایی متأخر نقل شود.
ج. اگر مشهور فقها بر طبقش عمل کرده باشند.
د. اگر در یکی از کتابهای رجالی معتبر نقل شود. ۲۱. دیدگاه علمای امامیه دربارهٔ عبدالله بن بکیر از فرقهٔ فطحیه و سماعه بن مهران از فرقهٔ واقفه و ابوالفسطات از فرقهٔ غلات
چگونه است؟
الف. آنها را موثق شمرده اند ب. آنها را تضافیف کرده اند
ج. درباره آنها توقف کرده اند د. اختلاف نظر فراوانی در این باره وجود دارد. ۲۲. کدام گروه از علماع به روایات موثقه عمل نمی کرده اند؟
الف. امام خمینی و شیخ انصاری ب، صاحب معالم و صاحب مدارک
ج. مشهور علمای شیعه د. شهید اول و شهید ثانی
۲۳. کتابهای « الاخبار الدخیله » و « اللئالی المصنوعه » در چه زمینه ای نگاشته شده است؟
الف، رجال حدیث ب. درایه الحدیث ج. روایات موضوعه د. علاح حدیث ۲۴. «وثوق صدوری » دربارهٔ چه نوع روایتی کاربرد دارد؟
الف، روایت صحیح ب، روایت موثق ج. روایت تقیه ای د. روایت معتبر ۲۵. روایتی که بعضی از راویان آن مجهول باشند یا متصل به معصوم نباشند چه نامیده می شود؟
الف. مرسل ب. مقطوع
***
d oth . دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد 慕
o * - S. त्रैर्ड مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۳۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۴۵ تشریخی: -- نام درس: درایه الحدیث
رشته تحصیلی / کد درس: علوم قرآن و حدیث (۱۲۲۰۰۹۷)- جبرانی ارشد علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۴۸۲- جبرانی ارشد نهج البلاغه
استفاده از: مجاز است.
۲۶. روایتی که از شخص مصاحب معصوم (پیامبر اکرم یا امام (ع)) نقل شده باشد چه نامیده می شود؟
الف. موقوف ب. مقطوع ج، مضمر د. مسند ۲۷. کدامیک از فقهای ذیل نقل روایت ابن ابی عمیر و صفوان را از کسی که دلیل بر وثاقت او نمی دانند؟
الف. شهید صدر، آیت الله سیستانی ب. شیخ طوسی و شیخ انصاری
ج. آیت الله خوئی و امام خمینی (ره) د، صاحب معالم وایت ا... بروجردی ۲۸. چه کسی «اصحاب اجماع » را مطرح ساخت؟
الف. شیخ طوسی ب. شیخ نجاشی ج. شیخ کشی د، ابن غضائری ۲۹. «اصل » و « اصول » در نزد علمای حدیت بر چه چیزی اطلاق می گردد؟
الف. به کتابی که قواعد فقه را گرد آورده باشد.
ب. به مجموعه ای از روایات که راوی بدون واسطه از امام (ع) شنیده باشد.
ج. به کتابهای حدیثی قبل از جوامع روایی اولیه
د. به مجموعهٔ احادیث معتبر ۳۰. در تعارض بین علمای ذیل مشهور علمای شیعه نظر کدامیک را بر دیگران مقدم می دارند؟
الف. شیخ مفید ب. شیخ طوسی ج. شیخ نجاشی د. هر سه در یک مرتبه اند.
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :