نمونه سوال درس شیوه های هنر های دوران اسلامی ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شیوه های هنر های دوران اسلامی ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. 藥
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران، شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درسی: هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۴۵ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) ۱۸۱۰۰۱۹)
۱- برجهای مقبره ای آجری که در کدام دوره معمول بوده است؟(برج چهل دختران از نمونه های مربوط به این دوره است)
۱. صفویان ۲. سلجوقیان ۳. زندیان ۴. قاجاریان
۲- مقبره الجایتو، مسجد علیشاه و مزار حضرت معصومه از بناهای کدام دوران است؟
۱. مغولان - قرن هشتم ۲. سامانیان - قرن ششم ۳. صفویه - قرن هشتم ۴. قاجاریه - قرن یازدهم
۳- «لعاب پاشیده» ترکیبی از کدام رنگها را در خود دارد؟
۱. زرد و قهوه ای ۲. لاجوردی و کرم ۳. سبز و زرد ۴. آبی و قهوه ای ۴- کدامیک از نقوش زیر قبل از اسلام در هنرهای فلزی معمول بوده و بعد از اسلام نیز رونق تازه ای یافت؟
۱. نقش انسان و حیوان ۲. نقش گل و تاک
۳. نقش شکارگاه f نقشی فتوحات پادشاهان ۵- ریشه و اصلی کدام خط کوفی به ایران نسبت داده می شود؟
۱. کوفی گلدار ۲. کوفی طوماری ۳. کوفی مشبک ۴. کوفی حاشیه دار ۶- کلمه «الله» دور برج مقبرهٔ شیخ صفی و مسجد کبود تبریز با کدام خط کوفی نوشته شده است؟
۱. کوفی مشبک ۲. کوفی مستطیلی ۳. کوفی گلدار ۴. کوفی طوماری ۷- کدام مسجد در ایران توسط عمرو بن لیث ساخته شده است؟
۱. کبود - تبریز ۲. گوهرشاد - مشهد ۳. جامع - اصفهان ۲. عتیق - شیراز ۸- صنایعی همچون معماری، سفال سازی و نساجی در کدام دوره در ایران به اوج درجه ترقی رسید؟
۱. بعد از اسلام ۲. تیموری ۳. سامانی ۲. سلجوقی ۹- کتیبه های ظریف کوفی از خصایصی فلز کاری کدام دوره است؟
۱. سلجوقی ۲. تیموری ۳. ساسانی ۴. صفویه ۱۰- بزرگترین و مهم ترین اثر معماری اسلامی در ایران کدام گزینه است؟
۱. مسجد جامع قزوین ۲. مسجد جامع شیراز ۳. مسجد جامع اصفهان ۴. مسجد کبود تبریز
γΥ/ΔΥ"Λ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
. 藥
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
درسی : شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران، شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درسی: هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۴۵ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) ۱۸۱۰۰۱۹)
۱- برجهای مقبره ای آجری که در کدام دوره معمول بوده است؟(برج چهل دختران از نمونه های مربوط به این دوره است)
۱. صفویان ۲. سلجوقیان ۳. زندیان ۴. قاجاریان
۲- مقبره الجایتو، مسجد علیشاه و مزار حضرت معصومه از بناهای کدام دوران است؟
۱. مغولان - قرن هشتم ۲. سامانیان - قرن ششم ۳. صفویه - قرن هشتم ۴. قاجاریه - قرن یازدهم
۳- «لعاب پاشیده» ترکیبی از کدام رنگها را در خود دارد؟
۱. زرد و قهوه ای ۲. لاجوردی و کرم ۳. سبز و زرد ۴. آبی و قهوه ای ۴- کدامیک از نقوش زیر قبل از اسلام در هنرهای فلزی معمول بوده و بعد از اسلام نیز رونق تازه ای یافت؟
۱. نقش انسان و حیوان ۲. نقش گل و تاک
۳. نقش شکارگاه f نقشی فتوحات پادشاهان ۵- ریشه و اصلی کدام خط کوفی به ایران نسبت داده می شود؟
۱. کوفی گلدار ۲. کوفی طوماری ۳. کوفی مشبک ۴. کوفی حاشیه دار ۶- کلمه «الله» دور برج مقبرهٔ شیخ صفی و مسجد کبود تبریز با کدام خط کوفی نوشته شده است؟
۱. کوفی مشبک ۲. کوفی مستطیلی ۳. کوفی گلدار ۴. کوفی طوماری ۷- کدام مسجد در ایران توسط عمرو بن لیث ساخته شده است؟
۱. کبود - تبریز ۲. گوهرشاد - مشهد ۳. جامع - اصفهان ۲. عتیق - شیراز ۸- صنایعی همچون معماری، سفال سازی و نساجی در کدام دوره در ایران به اوج درجه ترقی رسید؟
۱. بعد از اسلام ۲. تیموری ۳. سامانی ۲. سلجوقی ۹- کتیبه های ظریف کوفی از خصایصی فلز کاری کدام دوره است؟
۱. سلجوقی ۲. تیموری ۳. ساسانی ۴. صفویه ۱۰- بزرگترین و مهم ترین اثر معماری اسلامی در ایران کدام گزینه است؟
۱. مسجد جامع قزوین ۲. مسجد جامع شیراز ۳. مسجد جامع اصفهان ۴. مسجد کبود تبریز
γΥ/ΔΥ"Λ صفحه ۱ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران، شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درسی: هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۴۵ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) ۱۸۱۰۰۱۹
۱۱- مینیاتور سازی و نقاشی کتب در کدام عصر شروع و در کدام دوره به منتها درجه ترقی رسید؟
۱. مغول - صفویه ۲. ساسانی - تیموری ۳. مغول - تیموری ۴. سلجوقی - صفویه
۱۲- صنعت کاشی سازی با بهترین رنگ ها و لعابها و معرق کاشی در کدام دوره به بهترین صورت انجام می گرفت؟
۱. ساسانی ۲. تیموری ۳. صفویه ۲. سلجوقی ۱۳- یکی از بناهای مشهور دوره مغولی که در زمان سلطنت ابو سعید پسر الجاتیو ساخته شد کدام گزینه است؟ ۱. مسجد جامع قزوین ۲. مسجد جامع شیراز ۳. مسجد جامع ورامین ۲. مسجد کبود تبریز ۱۴- بهترین و قدیمی ترین محراب دوره مغول مربوط به کدامیک از مساجد زیر است؟
۱. محراب مسجد بسطام ۲. محراب مسجد جامع رضاییه ۳. محراب مسجد اصفهان ۴. محراب مسجد هرند ۱۵- کدام گزینه به بناهای مهم قرن ۹ هجری ( عصر تیموری) اشاره دارد؟ ۱. مسجد جامع شیراز - مدرسه خارجرد - مسجد جامع اصفهان ۲. مدرسه خارجرد - مسجد جامع اصفهان - مسجد جامع هرند
۳. مسجد گوهر شاد - مسجد کبود تبریز - مدرسه خارجرد
۴. مسجد جامع اصفهان - مسجد گوهرشاد - مسجد کبود تبریز
۱۶- تفاوت معماری دوره ی سلجوقی و تیموری در کدام گزینه به درستی آمده است؟
۱. در دوره ی سلجوقی به ساختمان و آجر کاری بیشتر اهمیت داده می شد ولی در عصر مغول و تیموری در تزیین و استفاده از کاشی های الوان بیشتر دقت شده است.
۲. در دوره ی سلجوقی استفاده از کاشی های الوان بیشتر از دوره ی تیموری بود. ۳. در دوره ی سلجوقی به ساختمان و تزیین بیشتر توجه می شد ولی در دوره ی تیموری فقط به آجر کاری توجه می کردند.
۴. در دور سلجوقی به ساختمان و تزیین بیشتر توجه می شد ولی در دورهٔ تیموری فقط به آجر کاری توجه می کردند. ۱۷- در زمان قاجاریه بزرگترین مرکز قالی بافی ایران کجا بود و بهترین قالی های آن منطقه چه نام داشت؟
۱. تبریز - میر ۲. اصفهان - شاه عباسی
۳. اراک - ساروق ۴. کاشان - ترنجی
γΥ/ΔΥ"Λ صفحه ۲ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران، شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درسی: هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۴۵ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) ۱۸۱۰۰۱۹
۱۸- از زیباترین نگاره های ایران متعلق به اوایل صفویه که در به موزهٔ بریتانیا نگهداری می شود(مربوط به شاهنامه ای است که هرگز کامل نشد) کدام است؟
۱. رستم در خواب ۲. دربار سام میرزا ۳. رستم و کاموس ۰۲ شکست دیو سیاه به دست هوشنگ ۱-۱۹. کدام اکزینه ویژگی های سبکی شیراز را به درستی نشان می دهد؟ ۱. پوشش پیکره ها با جامه های مغولی کشیده میشد. ۲. پیکره های نگاره ها کمی چاق و کلاه قزلباش نسبت به شکل ترکمانی باریکتر شده است. ۳. منظره پردازی پس زمینه به صورت طوماری و هندسی کاشیها بود. ۴. پیکره های نگاره ها کمی لاغرتر و کلاه قزلباش نسبت به شکل ترکمانی گردتر شده است. ۲۰- نسخه درخشانی از افسانه ها کتاب «انوار سهیلی» است، این اثر مربوط به سلطنت کدام پادشاه در ایران است؟ ۱. شاه اسماعیلی ۲. محمد خدابنده ۳. نادر شاه ۴. شاه عباسی ۲۱- از مهم ترین ویژگی های نقاشی ایران در دورهٔ د.ازدهم کدام گزینه است؟
۱. چهره پردازی به شیوهای دور از آثار اروپایی ۲. استفاده زیاد از جواهرات در جامه ها ۳. زوال و کاهش تذهیب کتب ۴. کاهش پرداختن به نقاشی رنگ و روغن ۲۲- در زمان قاجار کدام شهر مرکز اصلی نقاشی لاکی بود؟
۱. اصفهان ۲. شیراز ۳. مشهد ۲. تبریز ۲۳- محمد غفاری از طرف کدام پادشاه لقب «کمال الملک» را دریافت کرد ؟
۱. شاه اسماعیل ۲. فتحعلی شاه ۳. شاه عباسی ۴. ناصرالدین شاه ۲۴- کدام گزینه از شاهکارهای صنعت قالی بافی زمان شاه طهماسب صفوی است؟
۱. قالی شکاری ۲. قالی ابریشمی ۳. قالی مسجد اردبیل ۰۴ قالی باغی
γΥ/ΔΥ"Λ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
درسی : شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران، شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران رشته تحصیلی / کد درسی: هنر اسلامی (گرایش نگارگری) ۱۷۱۲۰۴۵ -، هنر اسلامی (گرایش سفال)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)، هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)، هنر اسلامی (گرایش شیشه)، هنر اسلامی ( گرایش نگارگری) ۱۸۱۰۰۱۹
۲۵- «کاشی هفت رنگ» چیست ؟ ۱. کاشی های رنگارنگ را به قطعات کوچک بریده و کنار هم قرار میدهند ۲. کاشی های یکپارچه ی بزرگ که روی آن طرحی نقاشی شده است
۳. کاشی های رنگارنگ را به قطعات هم اندازه بریده کنار هم قرار میدهند
t کاشت . هاع، ساده نقشه اع، سه و نگهام، مختلف نقاش . نامه ده آن العاف می دهند. روی داسی ۵غای ی به رد لایهای سی دمود ۵ و روی ادرا لعاب می
۲۶- دلیل نامگذاری مسجد کبود تبریز به «فیروزه ی اسلام» چیست؟ ۱. گنبد آن به رنگ فیروزه بود.
۲. داخل گنبد به رنگ سبز بود.
۳. در کتیبه های آن از رنگ فیروزه ای استفاده شده است. ۲. از داخل و خارج با کاشیکاری و موزاییکهای عالی تزیین شده است. ۲۷- «بهزاد» در زمان کدام دوره نقاشی مشهور بود؟
۱. دوره تیموریان ۲. دوره افشاریان ۳. صفویان شاه طهماسب ۴. صفویان شاه اسماعیل ۲۸- کدامیک از گزینه ها دو نمونه مهم از معماری قاجاریه است؟
۱. مقبرهٔ حضرت عبدالعظیم - مسجد سپهسالار ۲. مسجد سپهسالار - مسجد جامع اصفهان
۳. مقبرهٔ حضرت عبدالعظیم - مسجد کبود ۴. مسجد ورامین - مقبرهٔ حضرت معصومه ۲۹- نقاشی های « بهزاد » در روند ورود کدام سبک به نگارگری ایرانی تاثیرگذار بود؟ ۱. امپرسیونیسم ۲. رئالیسم ۳. سمبولیسم ۴. ناتورالیسم
۳۰- طراحی محکم و موثر پیکرهها، کاهش تزیین سطح ساختمانها و جامهها، ساده شدن منظرهها، طرح غیرعادی، رنگ آمیزی سبز زیتونی و آبی ارغوانی برای زمین از ویژگیهای کدام سبک است؟ ۱. سبک شیراز ۲. سبک هرات
۳. سبک بخارا ۴. سبک تجاری خراسان
γΥ/ΔΥ"Λ
صفحه ۴ از ۴
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :