نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربرد های هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 91-90 هنر های اسلامی ایران 2
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربرد های هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 91-90 هنر های اسلامی ایران 2

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشستای سی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (۲) رشته تحصیلی کد درس: هنر اسلامی (نگارگری)(۱۷۱۲۰۷۵) هنر اسلامی (گرایشهای: نگارگری، شیشه، سفال، هنر و صنایع فلزی، هنر و صنایع چوب)(۲۴ ۱۸۱۰۰)
استفاده از: مجاز است.
۱- با توجه به آثار سفالی گنج دره و غار کمربند، قدمت سفال ایران به چه زمانی میرسد؟ الف - ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد ب - ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد ج م ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد د - ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ۲ - سفالهای قالبی در کدام منطقه از جنوب ایران پیدا شده است؟ الف - شوش و اندیمشک ب - تپه حصار و تل باکون ج - استخر و نقش رستم د - بندر عباس ۳- اوج تکامل رنگ مینایی در چه دوره ای و کدام شهر بود؟ الف ـ مغول – مشهد ب - تیموریان - کاشان ج - صفویان - اصفهان د - سلجوقیان و مغول - کاشان ۴- تمن چیست؟ الف - صفحهٔ رکابداری است که کوزه گر با پای خود در جهت خلاف عقربهٔ ساعت می چرخاند ب - صفحهٔ رکابداری است که کوزه گر با پای خود در جهت عقربهٔ ساعت می چرخاند ج - چونهٔ گل سفالگری است که از ناخالصیها پاک شده است د - نوعی کورهٔ پخت سفال و کاشی است ۵ - ارزندهترین فلزی که برای لعاب کاری به کار برده می شود، چیست؟ الف - قلع ب - مدسی ج - آهن د - دسردب ۶ - مهد تکامل کاشی سازی در کدام مناطق بوده است؟ الف - شوش - تخت جمشید - بیستون ب - بین النهرین - مصر - خوزستان ج - بین النهرین - پارس - همدان د - همدان - سیلک - مارلیک کاشان ۷- اولین کاشی کاری دوران اسلامی در کدام مسجد و چه زمانی بوده است؟ الف - مسجد قبه الصخره در بیت المقدس - قرن اول هـ. ق. ب - مسجد جامع در اصفهان - قرن ششم هـ. ق. ج - مسجد جمعه در شیراز - قرن هفتم هـ. ق. د - مسجد اموی در دمشق - قرن اول ه. ق. ۸ کاشیکاری معرق از چه زمانی آغاز و در کدام دوره به اوج رسید؟ الف - قرن چهارم هجری - سلجوقی ب - قرن چهارم هجری - تیموری ج - قرن هفتم هجری - تیموری د - قرن هفتم هجری - صفوی ۹- رنگهای زرد، نیلی، قهوه ای، سیاه و سفید از کدام دورهٔ تاریخی به کاشی کاری ایران راه پیدا می کند؟ الف - تیموریان ب - صفویان ج - ایلخانیان د - سلجوقیان
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشستای سی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (۲) رشته تحصیلی کد درس: هنر اسلامی (نگارگری)(۱۷۱۲۰۷۵) هنر اسلامی (گرایشهای: نگارگری، شیشه، سفال، هنر و صنایع فلزی، هنر و صنایع چوب)(۲۴ ۱۸۱۰۰)
استفاده از:
۱۰ - نقوش کاشی های زرین فام را اغلب چه اشکالی تشکیل می دهد؟ الف - هندسی - انسانی - حیوانی - مسائل نجومی - خط ب - هندسی - اسلیمی - گل و برگ - تشعیر ج - اسلیمی - گل و برگ - حیوانی - مسائل نجومی - خط د - اسلیمی - ختایی - گياهی - انسانی - حیوانی
۱۱ - برای نقاشی روی لعاب، در چه درجهٔ حرارتی باید ظروف پخته شوند؟
الف - ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجهٔ سانتی گراد ب - ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجهٔ سانتی گراد ج - ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجهٔ سانتی گراد د - ۴۰۰ تا ۸۰۰ درجهٔ سانتی گراد
۱۲ - نقطهٔ ذوب شیشه ای که از مخلوط سیلیس و خرده شیشه به دست می آید چند درجه است؟ الف - ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ درجهٔ سانتی گراد ب - ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجهٔ سانتی گراد ج - ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درجهٔ سانتی گراد د - ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درجهٔ سانتی گراد ۱۳ - کدام گزینه در بارهٔ تراش شیشه صحیح است ؟ الف - شیشه های تراش دار که با روش تراش شستی تهیه می شده به دورهٔ اشکانی تعلق دارد. ب - تراش شیشه در حال حاضر با استفاده از فراز دستی و ابزارهایی با نوک الماسی انجام می شود. ج - سرعت چرخهای تراش و دیسک تراشکاری برای پدید آوردن عمق مورد نظر در شیشه یکنواخت است. د - تراش شیشه به وسیلهٔ الکتروموتور با کمک سنگهایی که درجهٔ سختی آنها از سختی شیشه بیشتر است انجام می گیرد. ۱۴ - اتصال قطعات شیشههای رنگی بدون استفاده از چسب را چه می نامند؟ الف - آبگز کردن ب - فیوز گلاس ج - شیشه با رفتن د - شیشه های نقش دار ۱۵ - برای ساخت شیشه های دو پوست و سه پوست از چه نوع کورهای استفاده می شود؟ الف - کورهٔ نسوز ب - کورهٔ ذوب ج - کورهٔ معمولی د - کورهٔ بی رنگ ۱۶ - کدام گزینه در بارهٔ خواص سنگهای رسوبی نادرست است؟ الف - سنگ توف به علت مقاومت زیاد، بیشتر در دیوار سازی کابرد دارد. ب - سنگ رسوبی ارگانیک دارای زیبایی و شفافیت زیادی است و یکی از انواع آن سنگ مرمر می باشد. ج - سنگ های شیشه ای از ترکیب کوارتز، فلدسپات و میکا ترکیب یافته و مقاومتی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کیلو گرم بر سانتی متر مربع را دارد. د - سنگ تراورتن دارای وزن مخصوص کمی می باشد و به راحتی میتواند به صورت ورقه در آید.
نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشستای سی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران (۲) رشته تحصیلی کد درس: هنر اسلامی (نگارگری)(۱۷۱۲۰۷۵) هنر اسلامی (گرایشهای: نگارگری، شیشه، سفال، هنر و صنایع فلزی، هنر و صنایع چوب)(۲۴ ۱۸۱۰۰)
استفاده از: مجاز است.
۱۷ - کدام سنگ ها با فشار ناخن در روی آنها می توان خط ایجاد کرد؟
الف - آهک - دولومیت - منیزیت ب - گوگرد - گچ - نمک
ج - فلدسپات - هماتیت - مرغش د - تالک - گرافیت - منیزیت ۱۸ - مراکز عمدهٔ سنگ تراشی در حال حاضر کدامند؟
الف – مشهد - قم ب - اصفهان - شیراز
ج - تهران - قم د - یزد - تبریز ۱۹ - بعد از الماس، کدامیک جزع سخت ترین سنگها کدام است؟
الف - يشم ب - فیروزه ج - زبرجد د - ياقوت ۲۰ - کدام گزینه در بارهٔ سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی صحیح است؟
الف - فیروزه ای که رنگش با جلا باشد و زایل نشود برای نگین انگشتر به کار می رود و رنگ مرغوب آن سبز است
ب - بهترین نوع لعل، لعل بدخشان است که با یاقوت واقعی همراه و دارای رنگ قرمز سیر است
ج - رنگ مروارید، سفید یا سیاه و یا زرد است و نوع زرد آن مرغوب تر است
د - سنگ لاجورد به رنگ آبی سیر، بنفش است که لکههای زرد رنگ دارد و معادن آن در ایران است
r)\ra>്ഥ ۱۳۹۰-۹۱ نیمسال اول***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :