نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربرد های هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و ارزیابی کاربرد های هنر های اسلامی 2 نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: شتاخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی (۳) رشته تحصیلی / کد درس: هنرهای اسلامی (نگارگری)(۱۷۱۲۰۷۶)
استفاده از: مجاز است.
۱. نقش برجسته قصر آپادانا (هخامنشی) نشان دهنده کاربرد چوب در کدام دوره است؟ الف - سومریها ب - آشوریها ج - مادها د - هخامنشیان ۲. چوب های آبنوس و فوفل به ترتیب برای چه کاری استفاده می شود؟ الف – منبت - خاتم ساز ب - منبت - گره چینی ج - خاتم سازی - خاتم سازی د – معرق ـ خاتم سازى ۳. مهر قالب قلمکار از چه نوع چوبی ساخته می شود؟ الف - گلابی ب- گردو ج - تواسکا ۴. کدام گزینه در بارهٔ مغارها نادرست است؟ الف - مغار نیم واز دارای تیغهٔ ناودانی شکل است با لبهٔ برش هلالی ب - مغار گلویی با تیغه ای ناودانی شکل با لبهٔ برش زاویهای ج - مغار تخت دارای تیغههای تخت با لبهٔ برش صاف د - مغار شفره با تیغه ای ناودانی با لبهٔ برش شبیه (۷) ۵. آن شیوه از معرق که نقشهای آن برجسته است را چه می گویند؟ الف - معرق مشبک ب - معرق نقش برجسته ج - معرق برجسته ۶. قامه بندی چیست؟ الف - کنارر هم قرار دادن شش رشته فلز و چوب ب - کنارر هم قرار دادن چهار پره که فضای بین گلها را پر می کند ج - قرار دادن لوزها کنار یکدیگر و قرار دادن آسترهای چوبی به نام «توره» و «اووه» د – قرار دادن دو تو گلو در طرفين يک گل ۷. گره چینی سنتی در کدام شهرها رایج است؟ الف - اصفهان - شیراز - مشهد - کاشان - یزد ب - اصفهان - تهران - کرمان - تبریز - یزد ج - شیراز - تهران - کرمان - بوشهر - همدان د - شیراز - یزد - مشهد - اردبیل - رشت ۸. کدام چوب ها در خراطی بیشترین کاربرد را دارد؟ الف - گردو - فوفل - عناب ب - گردو - چنار - تبریزی (سفید)
ج - چنار - تبریزی - صنوبر د – چنار - صنوبر - فوفل ۹. کدام یک از بافته های چوبی علاوه بر الیاف نی از نخ پشمی رنگی نیز استفاده می کنند؟
الف - چیغ بافی ب - کپو بافی ج - مروار بافی د-بامبو بافی Cuω) .................... ۱۰. تار و بربط و تنبور از سازهای ........................ است و سنج و دف و دهل از سازهای
الف - بادی - ضربی ب - زهی - کوبهای ج - کوبهای - ضربی د – بادی - زهی

***
.
2/S دانشگاه پيامنوي کارشتاسبی ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: شتاخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی (۳) رشته تحصیلی / کد درس: هنرهای اسلامی (نگارگری)(۱۷۱۲۰۷۶)
استفاده از: . فضای بین گرهها در مشسبک کاری چه نام دارد؟ الف - شبکه ب – هلفه ج - توره . فلزکاری کدام دوره از نقوش پرندگان و تصویر پادشاهان در حال شکار پوشیده شده است؟ الف - هخامنشیان ب - ساسانیان ج - سلجوقیان د – صفويان . کتیبههای روی ظروف دورهٔ صفوی را با چه خطی مینوشتند؟ ب - کوفی ج – نسخ د – ثلث
الف - ساخت اشیاع تزئینی فلزی با استفاده از مفرغ
ب - ساخت اشیاء فلزی به روش سرد
ج - ساخت دوات های نقرهای با کنده کاری
د - ساخت اشیاء فلزی با استفاده از ورق های فولادی . برای ایجاد نقوشی مانند موی انسان، یال اسب و موج آب در قلمزنی از کدام قلم استفاده می شود؟
الف - قلم بادمی ب - قلم گر سواد ج - قلم ناخنی د –قلم نیم ور . ساخت علم و کتل در چه دوره ای رواج یافت؟
الف - قاجاریه ب - تیموریان ○3ー** د – صفويه . ضخامت سیم زر یا نقره در طلاکوبی روی فولاد چه اندازه است؟
الف - هفت دهم میلی متر ب - هفت هزارم میلی متر
ج - هفت صدم میلی متر د - یک هفتم میلی متر . قدیمی ترین نمونهٔ ملیله کاری مربوط به چه دورهای است؟
○"・ビームー○ الف - اشکانیان ب - ساسانیان
. امروزه میناکاری بیشتر روی کدام فلز انجام می شود؟ الف – نقره ب - برنج ج – طلا . کدام طرح و نقش برای مشسبک کاری چوب به کار برده می شود؟ الف - نقوش هندسی - طرح های اسلیمی و ختایی - خطوط خوشنویسی شده ب - نقوش هندسی - گل و بته - خط معقلی ج - نقوش هندسی - طرح های اسلیمی و ختایی - حیوانات د - خط کوفی - طرح های اسلیمی، ختایی، گل و برگ
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :