نمونه سوال درس مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران رشته تحصیلیا گد درسی: هنر اسلامی (۱۷۱۲۰۸۲)
استفاده از: مجاز است.
۱. نخستین خط عرب کدام خط بود؟
الف، خط مکی ب. خط مدنی ج، خط بصری د. خط کوفی ۲. ریشهٔ خطوط کوفی، نسخ و تعلیق کدام خط بوده است؟
الف، سریانی دب ، بصرى ج: حیرى د. پهلوی ۳. خط ویژه ایرانیان در زمان ساسانیان چه خطی بوده است؟
الف، مکی ب. پیرآموز ج. مدنی د. اوستایی ۴. خط ویژه ایرانیان در زمان ساسانیان، پس از اسلام به چه خطی تبدیل شده است؟
الف۔ کوفی ایرانی ب. سریانی ج: مکی د. بصسرى ۵ اولین کسی که خط کوفی را به نظم و قاعده درآورد چه کسی بود؟
الف)حضرت علی(ع) ب، حجاج بن یوسف ج. مرامر بن مره ۶ در صدر اسلام تازیان دو گونه خط می نوشتند: آن دو خط کدامند؟
الف. خط نسخ برای نامه نگاری - خط کوفی برای کتابت قرآن
ب. خط ثلث برای نامه نگاری - خط کوفی برای کتابت قرآن
ج. خط کوفی برای نامه نگاری - خط نسخ برای کتابت قرآن
د. خط نسخ برای نامه نگاری - خط ثلث برای کتابت قرآن
۷. خط کوفی معقلی ( بنایی ) را چرا به این نام می خوانند؟
الف. نوعی خط است که معماران وبناها با آجر یا کاشی درامارت ها یا ابنیه متبرکه از آن استفاده می کنند.
ب. نوعی خط است که در کتابت از آن استفاده می کنند.
ج. نوعی خط است که بر روی لوح های گلی نوشته می شود.
د. نوعی خط است که فقط در بناهای کوفه از آن استفاده می کردند. ۸. خط کوفی معقلی گلچین را چرا به این نام می خوانند؟
الف. نوعی خط است که از ترکیب چند خط تشکیل شده است.
ب. نوعی خط بنایی است که با آجر نوشته می شود.
ج. نوعی خط تزیینی است که از انواع نقوش در آن استفاده می شود.
د. نوعی کوفی بنایی است که بر روی گنبدها، گلدسته ها، مناره ها با کاشی های رنگی نشان داده می شود. ۹. قلم ریاسی ترکیبی از کدام خطوط زیر است؟
الف، ثلث و توقیع ب. توقیع و نسخ ج. نسخ و ریحان د. ریحان و ثلث***
.
SWZ دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی
Š - ラ)(ミ
ŽNS مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱) تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: --
نام درس: مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران (\ V \ Y. AY) رشته تحصیلی گد درس: هنر اسلامی
استفاده از: مجاز است. ۱۰. ابن مقله خطوط متداول اسلامی را از خط کوفی اقتباس کرده و با نام « اقلام سته» معرفی کرده است؛ کدام یک از گزینه های زیر این اسامی را به درستی بیان می کند؟
الف. محقق، ثلث، طومار، نسخ، ریحان، تعلیق
ب. محقق، ریحان، ثلث، تعلیق، نسخ، رقاع
ج. نسخ، ترقیع، رقاع، غبار، محقق، ثلث
د. محقق، ریحان، ثلث، نسخ، ترقیع، رقاع ۱۱. کدام خوشنویس اولین کسی است که خط ثلث و نسخ را به درجهٔ کمال رسانید؟
الف. ابن مقله ب، یاقوت مستعصمی ج، ابن ابواب د. میر علی هروی ۱۲. کدام خط برای نوشتن پایان قرآن ها، کتاب ها، نام سفارش دهنده یا نام کسی که کتابت به او اهدا شده، مکان تحریر و نام
کاتب به کار می رفت؟
الف، توقیع ب. ثلث ج. نسخ د. محقق ۱۳. خط نستعلیق ترکیبی از کدام خطوط زیر است؟
الف، محقق و تعلیق ب. نسخ و تعلیق ج، ثلث و تعلیق د، ترقیع و تعلیق ۱۴. خطی که در قرن ۱۱ هجری ( اواخر دوره صفوی. به «زلف عروس» تشبیه شده، کدام خط است؟
الف، نستعلیق ب. پیر آموز ج. شکسته نستعلیق د. تعلیق ۱۵. خوشنویسانی که خط شکسته نستعلیق را ابداع و به کمال رساندند، به ترتیب کدامند؟
الف. میر عماد قزوینی - میرزا محمد رضا کلهر
ب. عبدالمجید طالقانی - محمد شفیع حسینی هروی
ج. میرزا محمد رضا کلهر - میر عماد قزوینی
د. محمد شفیع حسینی هروی - عبدالمجید طالقانی ۱۶. خطی که در قدیم بر سر فرمان های پادشاهان می نوشتند، به جای مهر متداول بود و لقب پادشاهان وقت را در برداشت، کدام
خط بود؟
الف. طغرا ب. ثلث ج. نسخ د. کوفی ۱۷. نقاشی خط ابتدا در کدام دوره رواج داشت؟
الف. قاجار ب. ساسانیان ج، سلجوقیان د. تیموریان
۱۸. انواع مشق و آداب آن در رسالهٔ آداب المشق بر چند قسم آمده است؟ الف. مشق نظری، مشق مفهومی، مشق خیالی ب. مشق نظری، مشق قلمی، مشق خیالی ج. مشق قلمی، مشق نظری، مشق مفهومی
د. مشق خیالی، مشق قلمی، مشق نظری


***
.
2/S دانشگاه پیام نهاه کارشتاسبی * - e. - フパミ S) مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع) ارزش هرکس به مزان دنایی و تخصص اوست. گد سری سؤال: یک (۱)
تعداد سؤالات: تستی: ۲۰ تشریحی: -- زمان آزمون (دقیقه): انستی: ۳۵ نشریخی: -- نام درس: مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران رشته تحصیلیا گد درسی: هنر اسلامی (۱۷۱۲۰۸۲)
استفاده از: مجاز است.
۱۹. «سیاه مشق» نوعی خط است که برای تمرین خطوط نستعلیق به صورت مکرر از آن استفاده می شود؛ کدام یک از موارد زیر از اهمیت فراوانی در آن برخوردار است؟
الف. مضمون مطالب ب. ترکیب بندی، رعایت توازن در سیاهی و سفیدی
ج. خواندن مطالب د. محتوای ادبی مطالب ۲۰. در قصار نویسی ( مقطع نویسی ) که مشتمل بر مضامینی از آیات کلام الله مجید، احادیث، جملات نغز و اشعار بزرگان علم و ادب است، خوشنویسان از کدام خطوط استفاده می کنند؟
الف. کوفی، نستعلیق، نسخ


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :