نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال اول 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام نیمسال اول 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی ۱۲۲۹۰۴۶
۱- کدامیک از مورخین زیر، معاصر حمله مغول بوده است؟
۱. ابن اسفندیار ۲. ابن اثیر ۳. ابن فقیه همدانی آ - ابن النديم
۲- موضوع کتاب تاریخ فخری اثر ابن الطقطقی، چیست؟ ۱. سیاست مدن و تاریخ مختصری از دول اسلامی
۲. شرح نهج البلاغه حضرت امام علی (ع) و ارائه مطالب تاریخی مرتبط با آن
۳. شرح وقایع عالم از ابتدای خلقت تا سال ۶۲۸ ق و نیز اطلاعاتی از ایران قدیم ۴. تاریخ آل بویه و آل زیار ۳- مولف کتاب تاریخ الحکما، کیست؟ ۱. ابن الفوطی ٢. ابن المقفع ۳۔ ابن بلخی ۴۔ ابن القفطی ۴- در کدامیک از منابع زیر، می توان در مورد تاریخ سلاجقه روم اطلاعات بدست آورد؟ ١. التاج فی اخلاق الملوک ۲. المعجم فی معاییر اشعار عجم ۳. الاوامر العلائیه فی الامور العلانیه ۰۴غرر الاخبار ملوک الفرس ۵- بیشتر اطلاعات کتاب عیون الاخبار و ادب الکاتب و المعارف اثر ابن قتیبه، درباره کدام موضوع است؟ ۱. شرح حال حکام خراسان ۲. تاریخ اعراب و اسلام ۳. جغرافیای تاریخی ایران ۴. معرفی ادیان مشهور ۶- کدامیک از منابع زیر، جزو تاریخ های عمومی است؟ ۱. الاعلاق النفيسه ابن رسته ۲. تجارب الامام ابن مسکویه ۰۳ وفیات الاعیان ابن خلکان آ، التاجی ابراهیم ابن هلال ۷- کدامیک از شخصیت های زیر، صاحب اثری در جغرافیا به نام صورالاقالیم است؟ ۱. ابوالفرج اصفهانی آ - ابوالحسن ثابت بن سنان ۳. ابوزید احمد بن سهل بلخی ۲. ابوطاهر خاتونی ۸- موضوع اصلی کتاب عقد العلی للموقف الاعلی، چیست؟ ۱. گزارش حمله مغولی ۲. تاریخ کرمان
۳. تاریخ پیوندهای خاندانی ۴. گزارش فواید تاریخ
W וץץן וו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی ۱۲۲۹۰۴۶
۹- کتاب تاریخ روضه اولی الالباب فی تواریخ الاکابر و الانساب (تاریخ بنا کتی)، در کدام مجموعه از منابع تاریخی قرار می گیرد؟
۱. تاریخ های عمومی ۲. تذکره ها ۳. تاریخ های محلی ۴. تاریخ های خاندانی ۱۰- کتاب التوسل الی التراسل، بیشتر برای کسب اطلاع در مورد کدام سلسله حکومتی مفید است؟
۱. اواخر غزنویان ۰۲ اواخر سامانیان ۳. اواخر خوارزمشاهیان ۴. اواخر ایلخانان ۱۱- کتاب طبقات ناصری، از منابع اصلی کدام سلسله حکومتی محسوب می شود؟
۱. غوریان ۲. ایلخانان مغولی ۳. سامانیان ۴. صفاریان ۱۲- کدام گزینه در مورد کتاب ظفرنامه حمدالله مستوفی، صحیح است؟
۱. قدیمی ترین کتاب فارسی در جغرافیای عمومی عالم
۲. دائرالمعارفی به زبان عربی و مجموعه ای از گزارشهای تاریخی
۳. منظومه ای حاوی تاریخ ایران از ظهور اسلام تا زمان مولف
۴. تاریخ پادشاهان ایران، روم، یونان، قبطی ها، بنی اسرائیل و غسانی ها ۱۳- کتاب جامع التواریخ اثر رشیدالدین فضل الله، بیشتر برای دریافت اطلاعات از کدام سلسله تاریخی اهمیت دارد؟
۱. ایلخانان مغولی ۲. سلجوقیان ۳۔ تیموریان ۴. سلاله های ترک ۱۴- سیاست نامه اسیرالملوک، اثر کیست؟
۱. خواجه نصیرالدین طوسی ۲. خواجه رشیدالدین فضل الله
۳. خواجه نظام الملک ۴. ابن فندق بیهقی ۱۵- کتاب «راحت الصدور» از نظر نظم و ترتیب وقایع و نیز عبارت بندی، بیشتر شبیه کدام کتاب است؟
۱. اخبار الطوال دینوری ۲. حبیب السیر
۳. سلجوقنامه نیشابوری ". زبده التواريخ حافظ ابرو ۱۶- گزارش های کدامیک از آثار زیر، برای بررسی زندگی و اقدامات امیر تیمور اهمیت بیشتری دارد ؟
۱. ظفرنامه شرف الدین یزدی ۲. مجمع الانساب شبانکاره ای
۰۳ الانساب سمعانی ۰۴ تاریخ گزیده مستوفی
W וץץן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی ۱۲۲۹۰۴۶
۱۷- کتاب ملل والنحلی، از کیست؟
۱. قیس رازی ۲. شهرستانی ۲. شرف الدین قزوینی ۴. شرف الدین شامی ۱۸- موضوع اصلی کتاب لباب الالباب عوفی، چیست؟ ۱. نصیحت نامه ۲. مجموعه حکایات ادبی و تاریخی
۳. شرح حال شعرا و ادبای ایران " : شرح مذاهب و آرا ۱۹- کدام گزینه در مورد کتاب مجمل فصیحی، صحیح است؟ ۱. نثر کتاب مصنوع و متکلف و همانند تاریخ وصاف است. ۲. مطالب کتاب به طرز سالنامه نگاری با بیانی ساده نوشته شده است. ۳. مطالب کتاب در چهار موضوع اخلاقی و ادبی شکل گرفته است. ۴. کتاب در اصل ترجمه و خلاصه کتاب فرج بعد الشده است. ۲۰- قزوینی در کتاب آثارالبلاد خود، بلاد مختلف عالم را در چند اقلیم دسته بندی و معرفی می کند؟ ۱. سه اقلیم ۲. چهار اقلیم ۰۳ پنج اقلیم ۴. هفت اقلیم ۲۱- گزارش های کتاب «زبده النصرت و نخبه العصرت»، بیشتر به وقایع کدام سلسله حکومتی اختصاصی دارد؟ ۱. آل بویه ٠٢ غزنويان ۰۳ سلجوقی ۴. ایلخانان ۲۲- مولف کتاب مجمل التواریخ و القصصی، کیست؟ ۱. ناشناخته ۲. کمال الدین عبدالرزاق ۰۳گردیزی ۴. انوشیروان کاشانی ۲۳- ویژگی عمده نثر کتاب «مواهب الهیه» اثر معین الدین، چیست؟ ۱. ساده و روان و بدون تکلف در نویسندگی ۲. کاربرد عبارات مغلق و جمله های مکرر ۳. نثری بدون تصنع و استعارات ناپسند ۲. افراط در توضیح مختصر و ساده رویدادها ۲۴- کتاب تاریخ ملازاده، در مورد شرح بزرگان کدام شهر است؟
۱. تبریز ۲. شیراز ۳. سمرقند ۴. بخارا
۲۵- بیشتر مطالب کتاب احسن التقاسیم، متکی به کدام منبع است؟ ۱. مشاهدات و مطالعات مولف ۰۲ متون جغرافیایی پیش از مولف
۳. اخباری استخراج شده از تاریخ طبری ۴. گزارش های جغرافیدانان رومی
W וץץן וו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت و نقد منابع و ماخذایران بعد از اسلام
رشته تحصیلی / کد درس : تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی ۱۲۲۹۰۴۶
۲۶- موضوع اصلی کتاب «سمط العلی للحضره العلیا»، چیست؟ ۱. تاریخ آل مظفر ۲. تاریخ قراختائیان کرمان ۳. شرح وزرای ایلخانان ۴. تاریخ بخارا
۲۷- کدام گزینه در مورد محتوای کتاب «سیرت جلال الدین»، صحیح است؟
。ャ ... )
از معتبرترین منابع تاریخی اواخر عهد غزنویان است. از معتبرترین منابع تاریخی اواخر عهد ایلخانان است
۳. از معتبرترین منابع تاریخی اواخر عهد سلجوقی است. ۴. از معتبرترین منابع تاریخی اواخر عهد خوارزمشاهی است. ۲۸- نظامی عروضی صاحب چهار مقاله، از مداحان پادشاهان و امرای کدام سلسله بود؟
۱. سلجوقیان ۲. سامانیان ٠٢ غوريان ۴. آل جلایر ۲۹- رشیدالدین وطواط، سمت ریاست دارالانشاء/دیوان رسایل کدام سلسله را بر عهده داشت؟
۱. غزنویان ۲. قراخانیان ۳. خوارزمشاهیان ۴. سلجوقیان
.'?— وجه اشتهار یاقوت حموی ، کدام است ؟
۱. تاریخ نگار محلی آن جغرافیانویسی ۳۔ تذکرہ نویسی ۴. ترسل نگاری
W וץץן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :