نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۲
۱- گزینه صحیح کدام است؟ ۱. حل مساله تعارضی دادگاهها مقدم بر حل مساله تعارض قوانین است. ۲. حل مساله تعارض قوانین مقدم بر حل مساله تعارضی دادگاهها است. ۳. حل مساله تعارضی دادگاهها مقدم بر حل مساله تعارضی خارجی است. ۴. حل مساله تعارض قوانین مقدم بر حل مساله تعارض داخلی است.
۲- منظور از صلاحیت قضایی در بحث تعارض قوانین کدام گزینه است؟ ۱. تشخیصی قانونی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد. ۲. تشخیص دادگاهی است که صرفاً صلاحیت رسیدگی به موضوع داخلی را دارد. ۳. تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد.
۴. تشخیص قانونی است که صرفا صلاحیت رسیدگی به موضوع بین المللی را دارد.
۳- آیا یک «زرتشتی تبعه دولت ایتالیا در ایران » می تواند در موضوع احوال شخصیه خود به «قوانین مذهبی زرتشتیان » پذیرفته شده در ایران استناد کند؟ ۱. اگر دولت ایتالیا برای زرتشتیان قانون خاصی داشته باشد همان قانون قابل استناد است. ۲. زرتشتی ایتالیایی اگر قانونا اقامت ایران را کسب کرده باشد، قوانین اقامتگاه بر وی قابل اجرا خواهد بود.
*. قوانین مذهبی زرتشتیان تابع قوانین مذهب زرتشتی است و تابعیت در آن نقشی نخواهد داشت.
آ، ایتالیایی زرتشتی تابع قوانین مذهبی محل اقامت خود یعنی ایران خواهد بود.
۴- بنابر عقیده نی بوایه تعارضی بین المللی قوانین یک نوع .......... است. ۱. تعارض حاکمیت ھا ۲. تعارضی داخلی قوانین ۳. عدم وحدت قوانین بین المللی ۴. عدم وحدت قوانین داخلی
۵- افرادی که تابعیت هیچ کشوری را ندارند ( آپاترید) در احوال شخصیه تابع کدام قانون هستند؟
۱. قانون ملی ۲. قانون اقامتگاه ۳. قانون حاکمیت اراده ۴. قانون مقر دادگاه
۶- در مورادی که تعارضی دو یا چند تابعیت خارجی مطرح است کدام تابعیت پذیرفته می شود؟ ) ... تولدی ۲. ملی
۳. مثبت ۰۴ عملی یا موثر
1·\·八·W·Y管入A
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۲ ۷- اصل نزاکت بین المللی از نتایج کدامیک از مکاتب ذیل است؟ ۱. مکتب ایتالیایی ۲. مکتب آلمانی ۳. مکتب هلندی ۲. مکتب فرانسوی ۸- « اصلی جامعه مشترک حقوقی » توسط کدامیک از موارد ذیل عنوان و مطرح گردید؟ ۱. دکترین ساوینی ۲. شافنر ۳. منچینی ۴. دکترین پیه
۹- بر طبق قانون مدنی ایران روابط بین قیم و مولی علیه (تکالیفی که قیم بر عهده دارد) تابع کدام قانون است؟ 1. قانون دولت متبوع مولى عليه ۰۲ قانون دولت مقيم ٠٢ قانون دولت مولی ۴. قانون مقر دادگاه ۱۰- تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعده حقوق بین المللی خصوصی باید نسبت به آن اجرا شود؟ ۱. احاله ۲. توصیف ۰۳ تعارض متحرک آ قانون سبب ۱۱- مسئله توصیف ها نخستین بار بوسیله چه کسی مستقلاً و بطور منظم مورد دقت قرار گرفت؟
۱. دومولن آ ، فولیکس ۳. بارتن ۰۴ باتیفول
۱۲- مهمترین استثنای وارده بر صلاحیت قانون مقر دادگاه کدام است؟
۱. قانون سبب ۲. توصیف قانون خارجی
۳. توصیف های اصلی ۴. توصیف های فرعی ۱۳- کدامیک از حالتهای زیر از سیستمهای ملی حل تعارضی خارج می باشد؟
۱. هماهنگی و اتفاق نظر ۲. حالت ممتنع " تعارض مثبت ۴۔ تعارض منفی ۱۴- موضع قانونی ایران نسبت به احاله درجه دوم در حقوق بین المللی خصوصی چیست؟
۱. موضعی ندارد. ۲. مخالف است و پذیرفته نشده.
۳. کاملاً موافق است. ۴. در مواقعی پذیرفته شده. ۱۵- اگر « ملک مورد حق ارتفاق » در ایران و «ملک صاحب حق ارتفاق » در کشور خارجی قرار گرفته باشد حق ارتفاق تابع
کدام قانون خواهد بود؟
۱. ThKK قانون ایران ۲. قانون خارجی آ قانون محل وقوع عقد ۴. قانون مقردادگاه
八·W·Y管入A·\·1 صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۲
۱۶- بر اساس این نظریه «قانون خارجی به هیچ وجه در نظام حقوقی دولت متبوع قاضی ادغام نمی شود بلکه استقلال خود را حفظ می نماید و به عنوان قانون خارجی اعمال می گردد» ۱. انگلیسی - آمریکایی ۲. نظریه ایتالیایی ۳. نظریه فرانسوی ۴. نظریه آلمانی ۱۷- شکل خارجی اسناد تابع کدام قانون است؟ ۱. با توافق طرفین تعیین می شود. ۲. قانون محلی که در آنجا تنظیم می شود. ۳. قانون محلی که در سند ذکر شده است. ۴. قانون مقر دادگاه ۱۸- در کدام گزینه بیانگر تفاوت « میان تعارضهای متحرک » و « تعارض قوانین در زمان » است؟ ۱. کثرت مرجع قانونگذاری / مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین المللی ۰۲ وحدت مرجع قانونگذاری / مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و روابط بین المللی ۳. کثرت مرجع قانونگذاری / مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و روابط ملی آ، وحدت مرجع قانونگذاری / مفهوم نظم عمومی در روابط داخلی و روابط ملی ۱۹- اختلافات مالی یک زوج خارجی (مرد آلمانی - زن فرانسوی ) در ایران، تابع کدام قانون خواهد بود؟ ۱. تابع قانون ملی شوهر ۲. تابع قانون ملی زن ۳. قانون مقر دادگاه آ قانون سبب ۲۰- هرگاه یک نفر ایتالیایی نوزده ساله در ایران معامله ای انجام دهد و سپس پشیمان گردد آیا می تواند به استناد اینکه طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت نداشته بطلان معامله را خواستار شود ؟ ۱. خیر و دادگاه به درخواست وی ترتیب اثر نمی دهد. ۲. بله و دادگاه درخواست وی را می پذیرد. ۳. بله و طرف ایرانی مکلف به دانستن قانون خارجی بوده و در این امر دخیل خواهد بود. ۴. طرف ایرانی می بایست خسارت وارده را جبران نماید.
۲۱- کدام گزینه از شروط «اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون» می باشد؟
۱. فرار از قانون خارجی ۲. وجود تقلب ۳. جنبه جانشینی اجرای قانون ۴. تقلب برای فرار از قانون ملی انجام شده باشد.
1·\·八·W·Y管入A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین الملل خصوصی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق بین الملل ۱۲۲۳۰۵۲ ۲۲- گزینه صحیح کدام است؟ ۱. در روش حقوقی ، حکم صرفا از لحاظ علمی و نظری جستجو می شود. ۲. در روش حقوقی، حکم صرفا از لحاظ عملی و نظری جستجو می شود. ۳. در روش حقوقی، روشهای عملی و استنتاجی با یکدیگر ترکیب می شود. ۴. در روش حقوقی، با تاکید بر عوامل سیاسی حکم را جستجو می کنند. ۲۳- مساله « تعارض قوانین در زمان » در حقوق داخلی به کدام گزینه معروف است؟ ۱. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ۲. اصل عطف به ماسبق شدن قوانین ۳. تعارضی متحرک " . تعارض حدوث ۲۴- مکتب ایتالیایی قدیم یا شارحان برای اولین بار ......................... را مد نظر قرار داد. ۱. نظم عمومی ۲. توصیف ۳. دستههای ارتباط ۴. احاله
۲۵- قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ابتدا در قانون مدنی کدام کشور پذیرفته شد؟
۱. فرانسه ۲. آلمان ۳. انگلیسی ۴. ایتالیا
የም– روابط بن ابوین 9 اولاد تابع دولت متبوع ------------- مگر اینکه طفل فقط به مادر مسلم باشد که دار این صورت روابط بن طفل و مادر تابع قانون دولت متبوع .............. خواهد بود. « مستند به قانون مدنی ایران » ۱. پدر - پدر ۲. مادر - مادر ۳. پدر - مادر ۴. پدر - پدر بزرگ
۲۷- کالاها و اجناسی که داخلی کشتی هستند تابع قانون کدام کشور هستند؟
١. قانون پرچم ۲. محل توقف کشتی ۰۳ کشور سازنده کشتی ۴. محل وقوع مالی ۲۸- قانون حاکم بر حق « سرقفلی » جزء ......................... و تابع قانون ..................... است. ۱. عینی - محل وقوع مال منقول ۲. دینی - محل مالی منقول ۳. عینی - محل مال غیر منقول ۴ - دینی - محل وقوع مال غیر منقول 八·W·Y管入A·\·1 نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :