نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 خانواده نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق مدنی 5 خانواده نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱
۱- در صورت اختلاف در نوع نکاح از جهت دائم و یا منقطع بودن، قول مدعی دوام مقدم داشته می شود یا قول مدعی انقطاع ؟
قول مشهور را بنویسید. ۱. هر کدام بر نفی قول دیگری سوگند یاد می کند و در اینصورت نکاح منتفی است. ۲. قول مدعی دوام مقدم است زیرا لفظ نکاح ظاهر در ازدواج دائم است. ۳. قول مدعی انقطاع مقدم داشته می شود با حداقل مدتی که محل است.
۴. قول مدعی انقطاع مقدم است به دلیل اصل عدم زیاده.
۲- آیا نکاح دائم بدون تعیین مهر صحیح است؟ ۱. خیر زیرا تعیین مهر از ارکان عقد است. ۲. بله و در این صورت زن مستحق چیزی نیست زیرا عقد نکاح می تواند بدون مهر هم باشد. ۳. خیر صحیح نیست زیرا نکاح یک عقد مالی است. ۲. بله عدم تعیین مهر خللی به ضرورت لزوم وجود آن وارد نمی کند و زن در صورت عدم تعیین مهر مستحق مهر المثل است. ۳- آیا از زنی که در عده وفات است می توان خواستگاری کرد؟ ۱. بلی، جون منظور ازدواج بعد از انقضای عده است. ۲. خیر چون هنوز در عده است و نمی تواند ازدواج کند.
۳. اشکالی ندارد. ۰۴ به تعریضی اشکالی ندارد.
۴- در صورت به هم خوردن نامزدی تکلیف عین هدیه نامزدی که هنوز موجود است چیست؟ ۱. اگر علت برهم خوردن نامزدی فوت یک طرف باشد قابل پس گرفتن نیست. ۲. اگر تلف شود می توان خسارت گرفت. ۳. در هر صورت قابل استرداد است.
۴. اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن قابل مطالبه است.
۵- آیا دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی مشمول مرور زمان می شود؟ ۱. بله و مدت آن دو ماه از تاریخ تعیین شده برای ازدواج است. ۲. بله و مدت ان دو ماه از تاریخ برهم خوردن وصلت مزبور است. ۳. بله و مدت آن دو سال از زمان بهم خوردن نامزدی است.
۴. خیر با توجه به نظر شورای نگهبان، مرور زمان دیگر در این خصوصی مجری نیست هر چند مصالحی وجود آنرا توجیه کند.
W"ו"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱
۶- اشتباه در هویت جسمی طرف، اشتباه در اوصاف، و اشتباه در مهر چه تاثیری در عقد نکاح می گذارند؟ ۱. بطلان - عدم نفوذ - بلاتأثیر " : بطلان – قابل فسخ شدن – بطلان
۰۳ بطلان- قابلیت فسخ - بلاتاثیر ۰۴ قابلیت فسخ - عدم نفوذ - بطلان
۷- آیا در قانون مدنی برای انعقاد نکاح، اظهار لفظی موضوعیت دارد؟ ۱. بله ضروری است مگر کسی که متمکن از بیان لفظی نیست. ۲. ضروری نیست و اشاره نیز می تواند جای آن را بگیرد. ۳. بسان دیگر عقود معین ضروری نیست. ۴. ضروری است ولی کتابت هم می تواند جای آن را بگیرد. ۸- اگر نکاح زن و مردی توسط عاقد به طور غیررسمی صورت گیرد، کدامیک از عاقد، زوج و زوجه قابل مجازاتند؟ ۱. چون نکاح شرعا واجد شرایط بوده هیچ یک قابل مجازات نیستند. ۲. فقط عاقد قابل مجازات است. ۳. فقط مرد (زوج) قابل مجازات است. ۲. متعاقدین و عاقد هر سه قابل مجازاتند. ۹- اگر مردی به زن وکالت مطلق دهد تا برای وی زنی بگیرد، وکیله می تواند خود را به تزویج موکلش در آورد؟ ۱. بله زیرا نصی ماده ۱۰۷۲ ناظر به موردی است که زنی به مردی وکالت دهد که او را به ازدواج مرد دیگری در بیاورد. ۲. خیر با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۰۷۲ ۳. اگر در ادامه او را صراحتا از انجام این کار منع کرده باشد، جواب منفی است. ۲. چنین وکالتی درست نیست چون خلاف عرف است.
۱۰- سکوت باکره در پاسخ سئوال عاقد به این که آیا در اجرای عقد به نیابت او وی وکیل است یا نه، اذن وی در ازدواج محسوب
می شود یا خیر؟
۱. بلی، ۲. اگر ثیبه است بلی ولی اگر باکره باشد خیر.
۳. خیر زیرا امروزه شرم در زنان مانع بلی از گفتن نمی باشد. ۲. صرفا همراه با خنده ای حاکی از رضایت، بلی، W"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۸***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱ ۱۱- شرط خلاف مقتضای نکاح چه حکمی دارد؟ ۱. باطل است (اگر منظور شرط خلاف مقتضای ذات نکاح باشد) ۲. باطل است (اگر منظور شرط خلاف مقتضای اطلاق نکاح باشد) ۳. در هر صورت باطل است. ۴. استثنائاً در نکاح مطلقا باعث بطلان آن نمی شود. ۱۲- شرط وکالت در طلاق به زن در ضمن عقد ازدواج در صورت اثبات برخی امور (مانند ترک انفاق)، چه نوع شرطی است؟ ۱. این شرط امکان پذیر نیست زیرا طلاق حق انحصاری مردان است. ャ شرط فعل ۳. شرط صفت
۴. شرط نتیجه
۱۳- عاقد وفق ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی باید عاقلی، بالغ و قاصد باشد. با توجه به سایر مواد قانون مدنی، حکم نکاح صغیر چیست؟
۱. باطل است چون بلوغ ندارد.
آن باطل است حتی اگر ولی اذن دهد یا تنفیذ کند.
۴. صغیر غیر ممیز باطل ولی نکاح صغیر ممیز غیر نافذ است. ۱۴- با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، نکاح دختر غیر بالغ توسط ولی، بدون احراز مصلحت از سوی دادگاه
چه حکمی دارد؟
۱. باطل است. ۲. نافذ است.
۳. غیر نافذ است. ۲. اگر اذن ولی نباشد قطعا باطل است.
۱۵- آیا نکاح دختر رشیده ای که بکارتش از طریق غیر مشروع و با اکراه و اجبار ازاله شده منوط به اذن ولی است؟ ۱. همچنان با اذن یا اجازه ولی او معتبر است. ۲. چون باکره محسوب نمی شود به رضایت ولی متوقف نیست. ۳. اگر با همان مردی که به طور غیر مشروع ازاله بکارت کرده، نکاح کند نکاحش صحیح است.
آ، اگر با غیر همان مردی که به طور غیر مشروع ازاله بکارت کرده، نکاح کند نکاحش صحیح است.
W"ו"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۸
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق مدنی ۵خانواده رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۴۱
۱۶- بنا به نظر ترجیح داده شده در منابع درسی، نکاح سفیه چه حکمی دارد؟
۱. صحیح است. ۲. غیر نافذ است.
۰۳ نکاح دائم صحیح و نکاح موقت غیرنافذ است، ۴ - در نکاح دائم غیر نافذ و در نکاح موقت صحیح است، ۱۷- ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون کسب اجازه از دولت، بنا به نظر نویسنده چه حکمی دارد؟
۱. غیر نافذ است. ۲. باطل است.
۲. چون زن تابعیت مرد را بدست می آورد، صحیح است. ۴. نافذ است. ۱۸- نکاح با مطلقه رجعیه چه حکمی دارد؟
۱. باطل و موجب حرمت ابدی است.
۲. باطل اما موجب حرمت ابدی نیست چون طلاق واقع شده.
۳. چنان چه جاهلی به وضعیت زن باشد و پس از گذشت عده، به وطی بیانجامد، اشکالی ندارد.
آ، باطل و با علم به وضعیت زن، در هر صورت موجب حرمت ابدی است. ۱۹- آیا رضایت زن اول یا اجازه دادگاه تاثیری در صحت ازدواج مرد زن دار با زن دوم دارد؟
۱. بله ازدواج دوم بدون تحصیل اجازه از زن اول باطل است.
Y خیر
۳. با توجه به مقررات فعلی چنانچه نکاح دوم دائم باشد خیر، ولی اگر موقت باشد بلی،
۴. در هر صورت، اجازه دادگاه لازم است و ازدواج دوم بدون تحصیل اجازه از دادگاه ولو با رضایت زن اول باطل است.. ۲۰- ابعد الاجلین چه مدتی است؟
۱. عده زن مطلقه ای است که شوهرش فوت کرده.
۲. عده زن حامله ای است که شوهرش فوت کرده.
۳. عده زن طلاق داده شده ایست که شوهرش پس از طلاق دادن او بدرود حیات گفته است.
آن چهار ماه و ده روز است.
۲۱- نکاح مرد شیعه با زن کتابیه چه حکمی دارد؟
۱. نکاح دائم باطل است ولی نکاح موقت اشکالی ندارد. ۲. در هر صورت باطل است. ۲. در هر دو صورت صحیح است. ۴ - موقت باطل و دائم صحیح است، W"ו"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۸
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :