نمونه سوال درس حقوق اداری 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵
- در مواردی که هدف پلیس اداری تنها تامین امنیت، آسایش، بهداشت و اخلاق حسنه باشد، در اصلاح اداری چه نامیده
می شود؟
۳۔ پلیس اختصاصی ٠٢ پليس سنتی
۲- ایجاد 9 حذف امور 9 خدمات عمومی در صلاحیت کدام مرجع می باشند ؟
۱. قوه مجریه ۲. قوه قضاییه
۳. قوه مقننه ٠٢ پلیس ادارى r– کمکهای دولت به موسسات خصوصی عام المنفعه و موسسات خیریه خصوصی چگونه است ؟
۱. ممکن است مادی یا حقوقی باشد.
Y ممکن است مادی و معنوی باشد.
۳. صرفا کمک مادی است.
۴. صرفا کمک معنوی است. ۴- استفاده از امتیازات قدرت عمومی یا حقوقی عمومی توسط دولت برای پیشبرد هدفهای عمومی و منافع عمومی در برابر
منافع خصوصی بیانگر کدامیک از اصول حاکم بر خدمات عمومی می باشند؟
۱. اصل استمرار خدمات عمومی
آ ، اصل تساوی خدمات عمومی
۳. اصل ثبات و انطباق خدمات
۴. اصل تقدم خدمات عمومی ۵- دولت رفاه اجتماعی به چه معناست؟
۱. مداخله دولت در عدالت قضایی است. ۲. مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی
۳. مداخله دولت در امور اجتماعی، سیاسی - ادبی ۲. ایجاد حاکمیت قانون عدم مداخله در امور خصوصی ۶- گروهها، جمعیت ها و موسسات که دارای شخصیت حقوقی جدا از تشکیل دهندگان خود دارند بعنوان شخصی حقوقی یا
معنوی نامگذاری شده اند در حقوق فرانسه چه نامیده می شوند؟
) ... هیات جمعی ャ。 شخصی طبیعی
۳. اشخاصی اخلاقی ۴۔ موسسات عمومی غیر دولتی
صفحه ۱ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم )・W・ハ・い・Y%Y%
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵
۷- فرق ثبت موسسات غیر تجاری با ثبت شرکتهای تجاری بعنوان اشخاصی موضوع حقوق خصوصی کدام است؟ ۱. موسسات غیر تجاری قبل از ثبت باید اجازه مقامات انتظامی را داشته باشد. ۲. موسسات غیر تجاری همانند شرکتهای تجاری نیاز به اجاره ندارد.
۳. شرکتهای تجاری با تشکیل شدن دارای شخصیت و نیاز به ثبت ندارد.
۴. موسسات غیر تجاری با تأمین سرمایه به ثبت می رسند.
۸- مطابق این اصل هر شخصی حقوقی می تواند در حدود صلاحیت قانونی عمل کند مگر دولت که صلاحیت وی مطلق است و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله کند؟
۱. اصل خدمت عمومی ۲ - اصل منفعت عمومی
٢. اصل انطباق خدمت " : اصل تخصص ۹- معافیت دولت و سازمانهای عمومی از پرداخت هزینه دادرسی شامل کدام گزینه است؟
۱. وزارتخانه ها در تمامی اعمال وظایف خود
۰۲ وزارتخانه ها و سازمانهایی که اعمال حاکمیت انجام دهند.
۰۲ وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی در اعمال حاکمیت
۴. شرکتهای دولتی و موسساتی که اعمال تصدی انجام دهند. ۱۰- مصوبات و تصمیمات اداری در چه صورتی باید در روزنامه رسمی منتشر شود و از چه زمانی لازم الاجرا می باشند؟
۱. تصمیمات اداری با اعلان و ابلاغ منتشر وی شود، ۳ روز
۲. تمامی تصمیمات اداری نیاز به انتشار در روزنامه رسمی دارد، ۲۰ روز
۳. مصوباتی که علاوه بر دولت و دستگاهها اجرایی برای مردم ایجاد حق و تکلیف کند، ۱۵ روز صرفا برای دستگاه اجرایی و زمانی ه مصوبه در اجرای قانون باشد، ۱۰ روز ۱۱- شرط صحت صدور آیین نامه اداری از نظر ماهوی کدام است؟
۱. از سوی مقامات عمومی کشور باشند. ۲. ماهیت وظایف اجرایی قوه مجریه است.
۳. برای اجرای قانون خاصی می باشند. ۰۴ مربوط به صلاحیت ویژه مقننه نباشد.
%W・ハ・い・Y%Y・) صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق اداری ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵ ۱۲- در خصوصی تفاوت قراردادهای اداری و قرار دادهای خصوصی کدام گذینه صحیح می باشد؟ ۱. قرارداد اداری متفاوت از قرارداد حقوقی مدنی وجود ندارد. ۲. مطابق نظریه قرارداد بین قرارداد اداری و قرارداد خصوصی اشتراک و وحدت وجود دارد. ۳. قرارداد اداری از لحاظ تشریفات انعقاد از لحاظ محتوا یعنی منافع و خدمات عمومی متضمن احکام و شروط ویژه می باشد که قرارداد خصوصی ندارد. ۴. قرارداد اداری توسط دولت منعقد می شود، قرارداد خصوصی بین افراد و با اراده آزاد انجام می شود که در قرارداد اداری نیست. ۱۳- مناقصه مبتنی بر اعلان عمومی و ایجاد رقابت بین پیمانکاران احتمالی با حفظ این حق که پس از اعلان مناقصه و وصول پیشنهادها اداره با هر کدام از پیشنهادها که مناسب باشد قرارداد منقعد کند، چه نام دارد؟ ۱. مناقصه محدود ۲. مناقصه اختیاری ۳. مناقصه عمومی ۴. مناقصه حضوری ۱۴- مطابق ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی مناقصه در مورد معاملات جزیی به چند روش انجام می شود؟ ۱. به کمترین بهای ممکن با استعلام کتبی ۲. به قیمت متعادل با استعلام کتبی مبلغ ۳. به کمترین بهای ممکن با تشخیص و مسولیت کار پرداز آن با کمترین بهای ممکن به تشخیص کار پرداز و تایید وزیر ۱۵- کدامیک جزو سقوط قراردادهای اداری نمی باشد؟ ۱. فوت پیمانکار ۰۲ فسخ و بازخرید
۳. ورشکستگی پیمانکار ۲. مالکیت ما فی الذمه
۱۶- مؤسسه امتیاز چگونه شخصیتی دارد؟ ۱. شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دارد، ۲. شخصیت حقوقی عمومی و دولتی دارد. ۳. شخصیت حقوقی ندارد. ۲. شخصیت حقوقی وابسته به وزارتخانه ها دارد.
۱۷- مسؤلیت مدنی دولت به موجب کدامیک از قوانین پذیرفته شده است و چه زمانی دولت مسؤل است؟ ۱. قانون مدنی ۱۳۱۱- تقصیر ناشی از عمل کارمندان باشند . ۲. قانون مسولیت مدنی ۱۳۳۹ مسولیت ناشی از نقص وسایل اداره ۳. قانون مسولیت مدنی ۱۳۲۹- مسولیت ناشی از نقص وسایل احتمالی باشد. ۴. قانون مسولیت مدنی دولت ۱۳۲۰- خطای اداره
صفحه ۳ از ۵
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۶۲۶ ت= نیمسال دوم***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حقوق اداری ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۵
۱۸- کدامیک از قوانین زیر بیانگر مسولیت مدنی بدون تقصیر یا مسولیت دولت از لحاظ خطر می باشند؟ ۱. قانون مدنی ۱۳۱۱ تقصیر ناشی از عمل کارمندان ۲. قانون مسولیت مدنی ۱۳۳۰ ۰۳قانون بیمههای اجتماعی کارگران ۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۹- چنانچه بر اثر تجدید نظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که محکوم علیه بی گناه بوده قاضی صادر کننده رای چه زمانی مسولیت دارد؟
۱. هیچ گونه حق و ادعایی در برابر قاضی ندارد. آن هیچ گونه حقی بر دولت ندارد مبتنی بر مسولیت قضایی ۳. مسولیت مبتنی بر خطر و نقصی اداره باشد. ۲. حکم ناشی از تقصیر قاضی باشد ضامن است.
۲۰- در مورد اعمال دستگاه های اداری و ماموریتی دولت کدام اصلی حاکم است؟
۱. اصل صلاحیت است. ۲. اصل عدم صلاحیت دستگاه اداری و مامور دولت
۳. استثنای عدم صلاحیت دستگاه اداری و مامور دولت ۲. اصل بر صلاحیت اختیاری است.
۲۱- کدامیک از گزینه های زیر جزو اصول عمومی حقوق که حاکم بر اقدامات و تصمیمات اداری است صحیح نمی باشند؟ ۱. اصل برابری افراد در برابر امتیازات خدمات عمومی ۲. مداومت خدمات عمومی ۳. تساوی افراد در استخدام دولتی
f قاعده عطف به ماسبق شدن تصمیمات و مقررات مقامات اداری
۲۲- به نظر مولف کدامیک از نظریات سه گانه در خصوصی شخصیت اشخاصی حقوقی مستدل و محکم و بیانگر حقایق اجتماعی و
حقوقی است؟ ۱. نظریه اعتباری بودن شخصیت حقوقی آ، نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی ۳. نظریه مجازی و واقعی هر دو آ، نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی
۲۳- در رژیم گذشته حقوق ایران، نظارت قضایی بر سازمان اداری بر عهده کدام مرجع بود؟
۱. وزیر، شورا و هیات وزیران ۲. سازمان تخلفات اداری ۲. شورای دولتی که هرگز اجرا نشد. ۲. شورای دولتی در اختیار مجریه بود.
۲۴- در حال حاظر دیوان عدالت اداری دارای چند شعبه است و هر شعبه دارای چند عضو می باشند؟
۲۰۰۱ شعبه دو عضو یک رئیس و یک نایب رئیسی ۲۵۰۲ شعبه ۳ عضو یک رئیسی و دو مستشار ۳۰۰۳ شعبه یک رئیسی و یک مشاور ۳۲۰۲ شعبه ، یک رئیسی و دو مستشار
)・W・ハ・い・Y%Y%
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :