نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اداری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱ ۱- کدامیک بیانگر تعریف حقوق اداری از لحاظ ماهوی می باشد؟ ۱. اصول و قواعد ویژه متفاوت و متمایز از حقوق خصوصی است.
۲. قواعد حقوقی حاکم بر اعمالی اداره و تنظیم کننده آن با افراد
۳. حقوق حاکم بر روابط اداره کننده و اداره شونده است. ۴. شکل سازمانها و نهادهای اداری و سیاسی را ترسیم می کند.
۲- استعفای رئیس جمهور از چه زمانی محقق می شود؟ ۱. رئیس جمهور نمی تواند استعفا دهد. ۲. با رأی اعتماد مجلس استعفا می دهد. ۳. تقدیم استعفا به رهبری و موافقت وی با آن ۰۴ تقدیم استعفا به رهبری و عدم موافقت وی با آن ۳- کدامیک از وزارتخانه های زیر تشکیلات آن فقط در مرکز می باشد و نیازی به سازمان و تشکیلات در شهرستانها ندارد؟ ۱. وزارت آموزش و پرورش ۰۲ وزارت خارجه
f r
وزارت کشاورزی وزارت بهداشت ۴- کدامیک جزو وظایف و اختیارات سازمانی وزیر نمی باشد؟ ۱. تقسیم کار و توزیع صلاحیت بین واحدها ۲. حسن اداره امور ۳. سازماندهی در حدود مشاغل وزارتخانه ۲. سازماندهی برای منحل کردن وزارتخانه ۵- کدامیک از گزینه های ذیل استثنایی بر کلی بودن نظارت وزیر بر اعمال حقوقی اداره می باشد؟ ۱. ابطال تصمیمات اداری ۲. قراردادها ۳. ابلاغ احکام استخدامی ۴. اصلاح تصمیمات یکجانبه
۶- آدا کهٔ ته اند تمام اختسا، ات مقام، که کفالت آن، ۱ ا ه دارد، انحام دهد؟ یا داعیل می دو هم آحسیار دهی ان را بر عهد ۵ دارد، انجام
۱. بله مگر اینکه بعضی امور استثنا شده باشد. ۲. خیر کفیل صرفاً وظایف سازمانی خود را انجام می دهد. ۳. بله در هر صورت جانشین مقام اداری است. آ، کفیل همان وظایف تفویض شده را انجام می دهد.
۷- عالیترین مقام اداری کشور پس از رئیس جمهور کدام است؟ ۱. رهبری ۲. معاون اول رئیس جمهور
۳. هیأت وزیران (وزرا) ۰۴ وزیر کشور (شورای ریاست جمهوری)
\የልጻ•\•\| •\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱ ۸- مصوبات هیأت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری و یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی در اصطلاح حقوق اداری چه نام دارد؟ ۱. آیین نامه مستقل Y. آیین نامه اجرایی ۳. بخشنامه کلی ۴. تصویب نامه A— چنانچه اداره امور محلی، اداره بسیاری از امور مالی و سیاسی مانند قانونگذاری و امور قضایی و اداره سیاست داخلی نیز به خود محلی سپرده شود در اصطلاح حقوق چه نام دارد؟ ۱. تمرکز اداری در سیاسی ۲. عدم تمرکز سیاسی ۳. عدم تراکم اداری ۴. اختیارات فوق العاده ۱۰- اولین وسیله برای تحقق عدم تمرکز مؤسسات یا نواحی غیرمتمرکز کدام است؟ ۱. اعطای شخصیت حقوقی ۲. سلب شخصیت حقوقی ۰۳ وحدت قانونگذاری ۲. داشتن شخصیت حقوقی مضاعف ۱۱- مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ۱۳۶۲ عناصر تقسیمات کشور کدام است؟ ۱. دهستان - شهر - شهرستان - استان ۲. روستا- شهر- شهرستان - استان ۲. بخش - شهرستان - استان ۲. روستا- دهستان - شهر - بخش - شهرستان - استان ۱۲- استاندار با کسب اجازه از چه مقامی می تواند محل خدمت خود را ترک کند؟ ۱. هیات وزیران ۰۲ وزیر کشور ۳. به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت وزیران آ، استقلال سیاسی دارد و نیازی به کسب اجازه ندارد. ۱۳- نقطه ای که بنا به تعریف روستا نبوده و شغل بیشتر افراد محلی انجام فعالیتهای غیر کشاورزی است در اصطلاح تقسیمات کشوری چه نامیده می شود؟ ۱. مزرعه ۲. ده یا روستا ۳. دهستان ۴. مکان
۱۴- ملاک تعیین تعداد اعضای شورای شهر و روستا کدام است، جلسات شورا با چه تعداد اعضاء رسمیت می یابد؟
。ャ ... ) عرفا تعیین کننده است. اعضای اصلی و علی البدل جمعیت، اعضای اصلی
- - - -- f 3 - - - - . Y. معیار سیاسی بافت جغرافیایی، اعضا عنصر تعیین کننده رویه قضایی است، و اعضای اصلی
صفحه ۲ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۵۹۱ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق اداری ۱
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۱۵- چنانچه شورای روستا بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور اقدام کند با چه شرایطی منحل می گردد؟ ۱. با پیشنهاد بخشدار و تصویب شورای بخشی ۲. با پیشنهاد دهیاری و تصویب شورای شهرستان
.Y . به پیشنهاد کتبی فرماندار به هیأت حل اختلاف استان .Y . به پیشنهاد کتبی فرماندار به استاندار و وزیر کشور
۱۶- تعیین معاون در شهرداریها چگونه است و با چه معیاری شهرداری می تواند معاون داشته باشد؟ ۱. تعیین معاون در شهرداری الزامی نیست، لیکن شهرداریهای درجه اول و دوم یک معاون دارند. آن تعیین معاون در شهرداری الزامی است و هر شهرداری یک معاون دارد. ۳. مطابق عرف اداری و سیاسی هر مقام اجرای دارای یک معاون می باشد.
۴. مطابق قواعد اداری و مقررات بلدیه شهرداری باید معاون انتخاب کند.
۱۷- تشکیل یک موسسه عمومی چگونه است؟ ۱. به پیشنهاد بالاترین مقام اداری و تصویب هیأت وزیران ャ。 به پیشنهاد سازمان مدیریت و تأیید رئيس جمهور ۳. مستلزم تصویب قانون است به لحاظ اصل تمرکز در خدمات عمومی ۴. مستلزم تصویب وزارتین کشور و شهرسازی است به لحاظ عدم تمرکز ۱۸- کدام گزینه جزو وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی نمی باشد؟ ۱. از لحاظ سازمان و امور استخدامی، شرکت دولتی تابع قانون بازرگانی و موسسه دولتی تابع تشکیلات عمومی است. ۲. از لحاظ هدف هر دو بدنبال فعالیت غیرانتفاعی بصورت موسسه دولتی تابع تشکیلات عمومی است. ۳. از لحاظ بودجه و حسابداری، بودجه موسسه دولتی تابع قانون محاسبات عمومی و بودجه شرکت در اختیار مجمع عمومی
۴. از نظر اداره اموال و معاملات اموال موسسه وابسته به دولت است، اموال شرکت دولتی از آن شرکت می باشد.
۱۹- کدام گزینه در خصوص اصطلاح مستخدم یا کارمند اداری و مستخدم عمومی صحیح می باشد؟ ۱. مستخدم یا کارمند همان مستخدم عمومی در خدمت قوه مجریه است. آن مستخدام عمومی به مستخدمین خرید خدمتی و پیمانی دولت و مستخدم یا کارمند رسمی می باشد.
۳. مستخدم یا کارمند اداری در دستگاه اجرایی قوهٔ مجریه بطور رسمی یا پیمانی و مستخدم عمومی مستخدمین هر سه قوه می باشد.
۲. مستخدم یا کارمند اداری در دستگاه اجرایی مستخدام رسمی و در سایر دستگاهها بصورت پیمانی مستخدام عمومی می باشد.
صفحه ۳ از ۶
\የልጻ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق اداری ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۳۰۳۱
۲۰- کدامیک از گزینه های زیر وسیلهٔ لازم برای اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی و تأمین عدالت در پرداختها
می باشد؟ ۱. طبقه بندی مشاغل و شرح شغل ۲. تجزیه شغل و رسته شغل ۲. شغل و پست سازمانی ۴. رشته ورسته شغلی
۲۱- مطابق قانون مدیریت خدمات اجرایی کشور حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران چگونه محاسبه می شود؟
۱. جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت بر اساس مدرک تحصیلی محاسبه می شود. ۲. عوامل شغل و شاغل بر مبنای امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل مزبور ضربدر ضریب ریالی محاسبه می شود. ۳. عوامل شغلی وشاغل بر مبنای حقوق و دستمزد نظام هماهنگ پرداخت می شود.
۴. حقوق موظفین برخلاف حقوق شاغلین بر مبنای کسری حقوق دوران شغل محاسبه می شود.
۲۲- منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت کدام است؟ ۱. همه حقوق مزایای مستمری است که به مستخدم یا کارمند پرداخت می شود. ۲. حداقل حقوق همان حقوق ثابت و حداکثر آن با فوق العاده هایی است که متعلق می گیرد. ۳. جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی است. ۴. جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر مستخدمین بعد از وضع کسور قانونی است. ۲۳- خاتمه خدمت یکی از آثار بازنشستگی است از چه زمانی اجرا می شود؟ ۱. با درخواست کارمند و داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت ۲. داشتن ۶۰ سال سن و ۳۰ سال خدمت با تقاضای کارمند ۳. از تاریخ درخواست و رسیدن به ۷۰ سالگی عنوان کارمندی از وی سلب می شود. آ، از تاریخ ابلاغ حکم بازنشستگی عنوان کارمندی از وی سلب می شود. ۲۴- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده کدام مقام است؟ ۱. حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی سازمان مستقلی دولتی ۲. هیأت بدوی یا حکم معاون وزیر و هیأت تجدیدنظر با حکم وزیر ۳. هیأت های بدوی به موجب مقررات و هیأتهای تجدیدنظر به موجب قانون
۴. اعضای هیأتهای برای یکسال انتخاب و غیرقابل عزل می باشند.
\የልጻ•\•\| •\•\ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :