نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق اساسی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۰
۱- کدام مورد از اصلاحات صورت گرفته شده در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد؟
۱. حذف شورای رهبری و جایگزینی ولی فقیه ۰۲ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳. حذف سمت نخست وزیری ۰۴ تاسیس دیوان عدالت اداری
۲- در گفتمان حقوق اساسی چه ارتباطی بین دموکراسی و جمهوریت وجود دارد؟ ۱. دموکراسی مبین ماهیت نظام سیاسی است اما جمهوریت به شکلی و قالب بیرونی نظام مربوط می شود. ۰۲ دموکراسی مبین شکل بیرونی نظام اما جمهوریت مربوط به ماهیت نظام سیاسی است. ۰۳ دموکراسی در کشورهای غربی کاربرد دارد اما جمهوریت در همه نظامهای حقوقی چه غربی و چه غیر آن
۲. هر دو مترادف اند و دارای معنای واحدی هستند. ۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام نوع حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است؟ ۱. فقط حاکمیت ا ۲. حاکمیت الهی ، ، مردمی ، مردمی
۳، صرفا حاکمیت مردمی ۴. حاکمیت مردمی، ملی
۴- نظارت ولی فقیه بر قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران دارای چه جنبه ای می باشد؟
۱. تنفیذی آتشریعی ۳. قضایی
۵- موثرترین و تاثیرگذارترین کنترل در نظام مردم سالار چه نوع کنترلی است؟ ۱. کنترل قوه مقننه توسط ولی فقیه آن کنترل قضایی بر اعمال قوه مجریه
۳. کنترل تاسیسی بر قوه مجریه ٠٢ کنترل قضایی بر اعمال قوه مقننه
۶- برای آزادی مذاهب در ایران چه حکمی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟ . رسمیت شیعه، برای پیروان دیگر مذاهب اسلامی حق قائل نمی شود. پیروان دیگر مذاهب اسلامی در تمام زمینه های حقوقی طبق فقه خودشان آزاد هستند. رسمیت شیعه در امور ملی شامل مناطقی که اکثریت آن پیروان یکی دیگر از مذاهب باشند نمی شود.
پیروان دیگر مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان ازادند و در احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی رسمیت دارند.
い・い・ハ・Y・Y%管Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۰ ۷- استقرار پایگاههای نظامی خارجی در کشور ایران تحت چه شرایطی مجاز می باشد؟ ۱. مطلقا ممنوع است هر چند به عنوان استفاده صلح آمیز باشد. ۲. چنانچه به عنوان استفاده صلح آمیز باشد پس از تصویب هیات وزیران مجاز است. ۳. چنانچه به عنوان استفاده غیر صلح آمیز باشد با پیشنهاد مقام رهبری و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان پذیر است. f در هر حال با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان امکان پذیر است. ۸- انفاق و ثروت های عمومی طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار چه کسی است؟ ) ... در اختیار شخصی ولی فقیه ۲. در اختیار حکومت اسلامی ۳. در اختیار مردم تا به هر نحوی که بخواهند از آنها استفاده کنند. آن به عنوان ملک دولت دراختیار بخش تعاونی است. ۹- بنیادی ترین و اساسی ترین حق در گفتمان حقوق بشری چیست؟ ۱. حق امنیت ۲. حق آزادی بیان ۳. حق حیات ۴. آزادی عقیده و دین ۱۰- بنیادی ترین حق در نظام انتخابات آزاد و منصفانه چیست؟ ۱. حق اعتراض به نتایج انتخابات ۲. حق رای ۳. حق کاندیدا شدن ۲. حق پیوستن به احزاب (نظام حزبی در انتخابات) ۱۱- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها تحت چه شرایطی مجاز است؟ ۱. مخل به مبانی اسلام و مصالح عمومی نباشد. ۲. مخل به مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد و قبلا مجوز آن از وزارت کشور گرفته شده باشد. ۳. بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. آ، بدون حمل سلاح و مخل به مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. ۱۲- کدامیک از احکام قانونی ذیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حالت مطلق است؟ ۱. حق دادخواهی ۲. حق حریم خصوصی
۳. آزادی انتخاب شغلی ۴. فروش بناها و اموال دولتی غیر منحصر به فرد
い・い・ハ・Y・Y%管Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۷***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۰
۱۳- بر اساس قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس خبرگان در کدامیک از موارد ذیل می باشد؟ ۱. در همه موارد بر اساس قانون اساسی می تواند قانون گذاری نماید. ۲. فقط در خصوص مسائل مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ۳. قوانین مربوط به خبرگان را با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت تصویب می نماید. ۴. در هیج امری حق قانون گذاری ندارد و در صورت لزوم مجلس شورای اسلامی باید اقدام کند.
۱۴- معنای اصیل مطلقه در تئوری ولایت مطلقه فقیه چیست؟ ۱. فرا قانونی بودن ولایت فقیه در تمام موارد.
۲. حق اداره امور عمومی جامعه و اجرای قوانین اسلامی براساس مصالح نظام و برخورداری از کلیه اختیارات حضرت رسولی و ائمه اطهار
۳. اعمال ولایت بر جان و مال اشخاصی
۴. هدایت قوای سه گانه برای جلوگیری از استبداد از طریق اصول فرا قانونی
۱۵- همه پرسی تقنینی مطابق قانون اساسی به پیشنهاد چه کسی قابل طرح در مجلسی است؟ ۱. دستور مستقیم مقام رهبری ۲. دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ۰۳ پیشنهاد مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴. رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۶- مطابق قانون اساسی عفو و تخفیف مجازات محکومین در صلاحیت چه کسی است؟
۱. پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری است.
ャ پس از پیشنهاد مقام رهبری از اختیارات رئیس قوه قضائیه است. ۳. پس از پیشنهاد وزیر دادگستری از اختیارات مقام رهبری است. ۴. پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
۱۷- نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از چه روشی تبعیت می کند؟ ۱. اکثریت مطلق یک دوری ۲. اکثریت مطلق یک چهارم در مرحله اول و اکثریت نسبی در دور دوم ۳ - اکثریت نسبی ایک دوری
آ، اکثریت مطلق یک سوم در مرحله اول و اکثریت نسبی در دور دوم
い・い・ハ・Y・Y%管Y صفحه ۳ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : حقوق اساسی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۳۰
۱۸- برای رسیدگی به موارد ضروری و مسائل مهم و استثنایی در مجلس شورای اسلامی چه نوع کمیسیونی تشکیل می شود ؟
) ... کمیسیون تخصصی Y کمیسیون خاصی ۲. کمیسیون ویژه و مشترک ۴. کمیسیون تحقیق و تفحص
۱۹- بیشترین حد نصابی را که در قانون اساسی قانونگذار برای تصویب امری در نظر گرفته مربوط به چیست ؟
۱. تصویب توقف انتخابات آ: تصویب عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
۳. اعتبار مصوبات جلسه غیر علنی ۲. تصویب تغییر خطوط مرزی کشور
۲۰- از جمله وجوه افتراق طرحهای فوری با عادی کدام است ؟ ۱. رسیدگی به طرحهای فوری یک شوری و طرحهای عادی دو شوری ۲. طرحهای فوری نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد ولی در طرحهای عادی تأیید شورای نگهبان ضروری است.
۲. در طرحهای یک فوریتی حضور کلیه اعضای شورای نگهبان در شور مجلس الزامی است ولی در طرحهای عادی چنین الزامی وجود
ندارد.
۴. موضوع فوریت طرح باید در کمیسیون مجلس تصویب شود در حالی که طرحهای عادی را فقط جلسه علنی مجلس تصویب می کند.
۲۱- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایسی منحصر به فرد باشد تحت چه شرایطی صورت می گیرد؟
۱. با تصویب مجلس شورای اسلامی ۲. تحت هیچ شرایطی قابل انتقال نمی باشد.
۳. با دستور مقام رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
۲. با تصویب هیات وزیران امکان پذیر است.
۲۲- در کدام مورد رئیس جمهور مکلف است از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند ؟ ۱. در صورت تغییر نیمی از هیأت وزیران ۲. در هنگام بروز مسائل مورد اختلاف در هیأت وزیران
۳. در صورت تغییر مجلس ۲. در صورت استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس ۲۳- شدیدترین نوع نظارتی که مجلسی نسبت به اعضای قوه مجریه اعمال می نماید چیست ؟ ۱. تذکر و انتشار تخلف از طریق تریبون مجلسی ۲. استیضاح
*. تذکر و ا تیضاح f تحقیق و تف
い・い・ハ・Y・Y%管Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۷
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :