نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
W— اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد ، مجازات او چگونه خواهد بود؟ ۱. به حداقل مجازات همان جرم محکوم میگردد.
۲. دادگاه میتواند او را از مجازات معاف کند.
r
دادگاه ملزم است مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف دهد.
۲. امکان تخفیف مجازات «شریک جرم» وجود ندارد و مجازات او همواره برابر با مجازات «مباشر» جرم است.
۲- ملاک تحقق شرکت در جرم ، در حقوق جزای ایران چیست؟ ۱. عمل هر یک از شرکاء، به طور مساوی با دیگر شرکاء در تحقق جرم موثر باشد. ۲. جرم مستند به عمل همه ی شرکا باشد. ۳. شرکا قبل از ارتکاب جرم با هم تبانی کرده باشند. ۲. عمل هر یک از شرکاء به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد.
۳- آیا از نظر قانونگذار داخلی در «جرایم غیر عمدی» نیز فرض «شرکت در جرم» امکان پذیر است؟ ۱. به واسطه فقدان علم و عمد و وحدت قصد امکان پذیر نمی باشد. آنها از نظر نظری و نه از نظر قانونی امکان پذیر نیست. ۳. امکان پذیر است و مجازات هر یک، مجازات فاعلی مستقل جرم است.
۴. به دلیل عدم امکان تبانی و نداشتن قصد مشترک، قابل تصور نیست.
۴- «شرکت در جرم» در مورد کدام دسته از جرایم در «قانون مجازات اسلامی» پیش بینی شده است؟ ۱. تعزیرات و مجازات های بازدارنده ۲. اقدامات تأمینی و بازدارنده
۳. حدود، دیات و تعزیرات ۴. کلیه ی جرایم
۵- مقصود از «عملیات اجرایی» به عنوان شرط تحقق «شرکت در جرم» چیست؟ ۱. ارتکاب تمام عنصر مادی جرم ۲. ارتکاب آن مقدار اعمال مادی که شریک با مداخله ی در آن، قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد. .Y . ارتکاب کیفیات مشددہ جرم
۴ - ارتکاب مقدمات جرم ارتکابی
%W・ハ・い・YY・) صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴ ۶- «تشدید مجازات» در عنوان مجرمانه ی «سردستگی گروه»، برای چه کسانی اعمال میشود؟ ۱. فقط مخصوصی سردستگی کردن «شریکان در جرم» است. ۰۲ فقط مخصوص سردستگی «معاونین جرم» است. ۳. مخصوص سبب اقوی از مباشر است. ۴. اعم است از سردستگی در شرکت یا معاونت. ۷- کدام نظریه در توجیه «معاونت از دیدگاه قانونگذار کنونی ایران» پذیرفته شده است؟ ۱. نظریه ی فاعلی معنوی ۲. نظریه ی مجرمیت عاریه ای ۳. نظریه ی مختلط آ، نظریه ی معاونت به عنوان جرم مستقل
۸- معاونت بصورت انجام تحریکی که در مباشر جرم «شوق و تمایلی را برای ارتکاب بزه ایجاد میکند» چه نامیده می شود؟ ۱. تطمیع ۲. دسیسه ٠٢ ترغيب ۴. تهدید ۹- اقدام کسی که «دیگری را به سرقت اموال دیگری تحریک میکند و سرقت نیز رخ می دهد» با کدام مورد از موارد زیر قابل تطبیق است؟ ۱. «معاونت در سرقت» است و مقدار تعزیر بسته به نظر دادگاه می باشد. ۲. «معاونت در سرقت» و به حداقل مجازات مجرم اصلی محکوم می شود. ۳. حتی اگر سرقت رخ ندهد، جرم وی معاونت در سرقت است. ۴. «معاونت در سرقت» و به همان مجازات مجرم اصلی محکوم می شود. ۱۰- اگر «شخصی در حضور یکی از شهروندان، مرتکب جرمی شود و شهروند حاضر، با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند» اتهام این شهروند چه خواهد بود؟ ۱. «شرکت و معاونت در جرم» محسوب نمیشود.
۳ - نوعی معاونت در جرم است،
۳. شرکت در جرم محسوب می شود.
آ، از طریق «تسهیل در وقوع جرم»، معاونت در جرم محسوب می شود. ۱۱- معاونت در شرب خمر (همچون «عرضه ی مشروبات الکلی») چه عنوان مجرمانه ای دارد؟ ۱. به استناد ماده ۴۳ ق. م. «مستوجب تعزیر» بر اساس نظر قاضی است. ۲. معاونت در شرب خمر عنوان مجرمانه ی جداگانه ای دارد. ۳. مشمول ماده ۷۲۶ ق. م. ا بوده و به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
۲. معاونت در شرب خمر نیست.
%W・ハ・い・YY・) صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴ ۱۲- در صورتیکه مباشر اصلی به دلیل «کودکی یا جنون» یا «جلب رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت» قابل مجازات نباشند؛ چه تاثیری بر مسوولیت کیفری معاون جرم خواهد داشت؟ ۱. معاون نیز قابل مجازات نخواهد بود. ۲. به دلیل پذیرش نظریه ی مجرمیت عاریه ای، معاون قابل مجازات نخواهد بود. ۳. تاثیری در حق معاون جرم نداشته و او مجازات می شود. ۴. مجازات معاون نصف خواهد شد. ۱۳- «الف» با آگاهی از عدم مهارت «ب» در امر رانندگی، اتومبیل خود را در اختیار وی قرار میدهد. نهایتاً «ب» با عابری تصادف میکند و موجب مرگ وی میشود، شخصی «الف» مرتکب چه جرمی شده است؟ ۱. مباشرت در قتل غیر عمدی عابر ۲۔ معاونت در قتل غیر عمدی ارتکابی توسط لاب » ٠٢ معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه ۲. شرکت در قتل غیر عمدی ارتکابی توسط «ب» ۱۴- نظریه ی: «شروع به جرم وقتی وجود دارد که فاعل خود را مصمم نشان دهد که خطرات عملی را تقبل کرده و درهای پشت سر را کاملاً بسته است» منطبق با کدام یک از نظرات توجیه کننده ی «شروع به جرم» است؟ ۱. ادراک عینی - ذهنی ۲. ادراک ذهنی (روانی) ۳. ادراک عینی ۴. ادراک مختلط
۱۵- بر اساس کدامیک از دیدگاهها، شروع به جرم زمانی رخ می دهد که: «فاعل جرم» شروع به انجام آن دسته از «اعمال مادی» نماید که یا «از عناصر متشکله ی جرم تام» باشند و یا دست کم از «کیفیات مشدده ی آن جرم» محسوب شوند؟
۱. ادراک عینی - ذهنی ۲. ادراک ذهنی (روانی) یا درونی ۳. ادراک عینی یا بیرونی ۴. ادراک مختلط
۱۶- رویه ی دیوان کشور در انتخاب میان نظریات توجیه کننده ی شروع جرم، غالباً به کدام دیدگاه گرایش داشته است؟ ۱. ادراک ذهنی ۲. ادراک عینی ۳. نظریه ی مختلط ۴. ادراک ذهنی - عینی
۱۷- بر اساس نظریه ی دیوان عالی کشور ایران، برای تحقق جرائم به عادت، دست کم چند بار باید جرم ارتکاب یافته باشد؟ ۱. دست کم باید سه بار ۲. دست کم دو بار
۳. ارتکاب جرم باید تبدیل به حرفه ی مجرم شده باشد. ۴. مجرم باید از نظر روانی عادت به ارتکاب جرم داشته باشد.
)・W・ハ・い・YY%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۶***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق جزای عمومی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : حقوق، حقوق جزاوجرم شناسی ۱۲۲۳۰۲۴
۱۸- تفکیک و تشخیصی کدام یک از جرایم از نظر اعمال قانون خفیف، صلاحیت محاکم و شمول مرور زمان، بسیار اهمیت دارد؟
۱. جرایم ساده و مرکب ۰۲ جرایم آنی و مستمر
۳. جرم مطلق و مقید ۰۴ جرایم عمومی و سیاسی ۱۹- «اقدام به کشتن دیگری توسط فردی که به دلیل عدم مهارت در تیر اندازی موفق به زدن به هدف نشده است» و «دست
کردن در جیب دیگری به قصد سرقت در حالی که جیب وی خالی است» به ترتیب چه عنوان مجرمانه ای دارند؟
۱. محال حکمی، محال موضوعی ۲. جرم عقیم، محال موضوعی
۳۔ جرم عقیم، محال حکمی ۴: جرم عقیم، جرم عقیم ۲۰- «شلیک با اسلحه خالی» چه نوع جرمی است؟
۱. محال نسبی آ ، محال موضوعی ۳. محال مطلق ۴۔ محال حکمی ۲۱- قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پیرامون مجازات جرایم محال چه موضعی گرفته است؟
۱. محال حکمی قابل مجازات است.
۲. تنها محال موضوعی قابل مجازات دانسته شده است.
۳. محال حکمی و موضوعی هر دو قابل مجازات دانسته شده است.
۴. قانون در این زمینه ساکت است. ۲۲- «مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد و در نتیجه جرمی واقع شود»
آیا مسوولیتی دارد؟
۱. خیر هیچ گونه مسوولیتی ندارد.
۲. فقط از نظر دیه و یا ضمان مالی مسوول است.
۳.فقط از نظر ضمان مالی مسوول است.
۴. فقط از نظر دیه مسوول است و خسارات مالی توسط دولت پرداخت می شود. ۲۳- هر گاه «مستخدمی پیش از اجرای دستور غیر قانونی مافوق خود، نخست بصورت کتبی، مغایرت آن دستور با مقررات را به
مافوق تذکر داده باشد و پس از دستور دوباره و کتبی از سوی مافوق، وی آن دستور را اجرا کرده باشد»؛ اگر این اقدام جرم
۱. فقط رئیسی مافوق مسوول است. ۲. فقط مستخدم مسوول است. ۳. آمر و مأمور هر دو مسوولند و مجازات می شوند. ۴. هیچکدام مجازات نمی شوند.
)・W・ハ・い・YY%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :