نمونه سوال درس حقوق در مددکاری نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق در مددکاری نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ -، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ حقوق ۱۲۲۳۰۴۵،
۱- کار کدامیک از اشخاصی ذیل «کار در خدمت دیگری» محسوب می شود؟
۱. کارکنان دولت ۲. اصناف ۳. پزشکان ۴. وکیلان دادگستری
۲- آیا توافق طرفین عقد کار مبنی بر برخورداری کارگران از مزایای بیشتر از آنچه در قانون کار تعیین شده، معتبر است؟ ۱. خیر، زیرا قواعد و مقررات قانون کار جنبه امری دارد. ۲. خیر، زیرا بر اساس مفهوم نظم عمومی هر نوع توافق بر خلاف قانون معتبر نیست. ۳. آری، ولی تشخیص آن بر مبنای وضع خاصی کارگر با دادگاه است. ۴. آری، ولی تشخیص آن با توجه به هدف قانونگذار با مراجع صلاحیتدار است. ۳- فلسفه وجودی حقوق کار چیست؟ ۱. ایجاد تعادل اقتصادی بین منافع کارگران و کارفرمایان ۲. حفظ نظم عمومی در جامعه ۳. حمایت از طرف ضعیف یعنی کارگر و دفاع از منافع وی f ایجاد تعادل حقوقی و اجتماعی در روابط بین کارگر و کارفرما ۴- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. حقوق تامین اجتماعی یکی از رشته های حقوق خصوصی شمرده می شود. حقوق کار یکی از رشته های حقوق عمومی شمرده می شود. حقوق تامین اجتماعی بیشتر جنبه حقوق عمومی دارد. حقوق کار تماما یکی از رشته های حقوق خصوصی محسوب می شود. ۵- حقوق کار بیشتر زیر مجموعه کدام حقوق محسوب می شود؟ ۱. حقوق خصوصی ۲ - حقوق عمومی ۳. حقوق تامین اجتماعی ۴ ، حقوق اجتماعی ۶- نخستین قانون حمایتی کار در کدام کشور و در چه موضوعی تصویب شد؟
۱. در انگلستان، حمایت از کودکان بی سرپرست
ャ در ایران، الغای نظام ارباب و رعایت ۲. در ایتالیا، ممنوعیت به کار گماردن کودکان کمتر از ۸ سال ۴. در امریکا، ممنوعیت اشتغال کودکان در کارهای خطرناک
W·/W·}·*·牙人·\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۷- رابطه پیشه وران با زیردستان و شاگردان تابع چه مقرراتی است؟
۱. تابع شرایط قراردادی ۲. تابع نظام صنفی ۳. تابع شرایط دولتی ۴. تابع دستورات پیشین
۸- در کدام کشور، روابط جدید بین کارگران و کارفرمایان بسیار زودتر از دیگر کشورها ظاهر شد؟
۱. آلمان ۲. انگلستان ۳. فرانسه ". روسیه
۹- چه ضرورتی موجب تغییر مقررات کار و تصویب قانون کار جدید بعد از انقلاب اسلامی ایران شد؟ ۱. مغایرت مقررات قانون کار قبلی با قانون اساسی ۳. تلقی قانون کار قبلی بعنوان قانون ضد کارگری ۴. هماهنگی با مقررات معاهدات بین المللی راجع به حقوق کار ۱۰- یکی از موارد ایراد شورای نگهبان بر لایحه کار مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی چه بود؟ ۱. عدم تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان ۲. الزام کارفرما به اجرای قانون کار ۳. مغایرت با قانون اساسی ۴. عدم رعایت حقوق زن ۱۱- در قانون اساسی کدامیک از کشورهای ذیل، به حق مذاکره جمعی و حق سندیکایی اشاره شده است؟ ۱. قانون اساسی مکزیک ۲. قانون اساسی آلمان ۳. قانون اساسی ایران ۴. قانون اساسی فرانسه ۱۲- سبب عدم اهمیت نقشی رویه قضایی در حقوق کار چیست؟ ۱. عدم موضوعیت آن در حقوق کار ۲. ماهیت و طبیعت مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از روابط کار تغییرات مستمر در قوانین کار ۲. عدم توجه قضات به اهمیت نقش آن در حقوق کار ۱۳- در کدامیک از موارد ذیل، پیمان های دسته جمعی کار معتبر و قابل اجرا می باشد؟ ۱. اگر متضمن مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار برای کارگران پیش بینی شده است، باشد. ۲. اگر متضمن مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار برای کارگران پیش بینی شده است، نباشد. ۳. اگر به تصویب هیئت وزیران برسد.
آ، اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
صفحه ۲ از ۵
W·/W·}·*·牙人·\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۱۴- واژه کارگر طبق کدام مفهوم زیر، بیشتر به انجام دهنده کار دستی اطلاق می شود؟
۱. مفهوم حقوقی ۲. مفهوم قانونی ۳. مفهوم اجتماعی ۴. مفهوم اقتصادی ۱۵- کدامیک از موارد زیر را می توان بعنوان ملاک تشخیصی کارگر از غیر کارگر دانست؟
۱. طبیعت و ماهیت کار در کنار دیگر عوامل ۲. طبیعت کار و محل کار
۰۳ نوع تعهد طرفین رابطه کار ۲. تبعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما
۱۶- کدامیک از ملاکهای زیر برای تشخیصی کارگر از غیر کارگر از دیر باز در حقوق کار پذیرفته شده است؟ ۱. تبعیت فنی کارگر ۲. تبعیت حقوقی کارگر ۳. تبعیت اداری کارگر ۴ ، تبعیت مطلق ۱۷- از اشخاصی ذیل کدامیک کارگر محسوب می شود؟ ۱. پزشکی که در مطب خود بیماران را معالجه می کند. ۲. نقاشی که برای مشتری خود نقاشی می کند.
۳. وکیلی که دعوای موکل خود را در دادگاه مطرح می کند. ۰۴ پزشکی که در بیمارستان به مداوای بیماران می پردازد.
۱۸- کدامیک از موارد زیر از ملاکهای اساسی صفت کارگر است؟ ۱. اشتغالی تمام وقت ۲. کار بعنوان شغل اصلی ۳. تبعیت حقوقی کارگر ۴۔ تبعیت اقتصادی
۱۹- آیا تغییر کارفرما بر وضع استخدامی کارگر تاثیری دارد؟ ۱. موثر نبودن آن در حقوق کار پذیرفته شده است. ۲. آری، کارفرمای نخست ملزم به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ۳. آری، ادامه استخدامی کارگران منوط به موافقت کارفرمای جدید است.
۴. موثر نبودن آن در حقوق کار فقط از لحاظ رویه قضایی و دکترین پذیرفته شده است.
۲۰- کدامیک از گزینههای ذیل خارج از شمول قانون کار محسوب می شود؟ ۱. کارآموزانی که با توافق کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی شده اند. ۲. کارگاهها ٠٢ موسسات کشاورزى
آن کارآموزانی که مستقلا برای ارتقای مهارت به مراکز کارآموزی مراجعه می کنند.
W·/W·}·*·牙人·\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق در مددکاری، حقوق کار
رشته تحصیلی /کد درس : علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) ۱۲۲۲۱۶۵ - ، علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) ۱۲۲۲۱۹۴ - ، حقوق ۱۲۲۳۰۴۵
۲۱- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. خدمه و مستخدمان منزل اصولا مشمول قانون کار جدید محسوب می شوند. ۲. خدمه و مستخدمان منزل اصولا مشمول قانون کار جدید محسوب نمی شوند. ۳. معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر در قانون کار مطرح نشده است. ۲. معمولا کارگاه خانوادگی محلی است جدا از محل سکونت اعضای خانواده. ۲۲- درباره ماهیت قرارداد کار کدام گزینه غلط است؟ ۱. قراردادی است تشریفاتی ۰۲ قراردادی است مستمر ۳. قراردادی است الحاقی ۴. قراردادی است معوض ۲۳- کدامیک از موارد زیر از مشخصات عمده قرارداد مقاطعه کاری محسوب می شود؟ ۱. مقاطعه کار واسطه بین کارفرما و کارگران محسوب می شود. ۲. مقاطعه کار اصولا نسبت به کارفرمایان تابعیت حقوقی دارند. ۳. مقاطعه کار بر حسب زمان انجام کار، اجرت دریافت می کند. ۲. مقاطعه کار برای انجام کار می تواند کارگران دیگری را به کار بگمارد. ۲۴- در مقایسه بین عقد کار و عقد وکالت، کدام گزینه صحیح است؟ ۱. اجرت، رکن اساسی هر دو عقد است. ۲. اعمال مادی، موضوع هر دو قرارداد است. ۳. اعمال معنوی، موضوع هر دو قرارداد است. ۲. تبعیت از دستورات، موضوع هر دو قرارداد است. ۲۵- اصطلاح قرارداد الحاقی که امروزه کاربرد بسیاری دارد را چه کسی پیشنهاد کرده بود؟ ۱. پی تیر آ، ریپر ۰۳ سالی ۴. ولفانگ ۲۶- آیا طبق قانون کار سال ۱۳۶۹، کارفرما حق اخراج کارگر را دارد؟ ۱. خیر، این حق برای کارفرما شناخته نشده است. ۲. خیر، فقط در قراردادهای کار مدت موقت.
۳. آری، صرفنظر از نوع قرارداد، با موافقت وزارت کار این حق را دارد.
۴. آری، فقط در قراردادهای دائمی می تواند از این حق با موافقت شورای اسلامی کار استفاده کند.
\·W·/W·}·*·牙人
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :