نمونه سوال درس فقه 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : فقه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۱
- کدام گزینه جزء اسباب شرکت محسوب نمیشود؟
۱. ارث " عقد " حيازت " حق -------------------- ۲- آمیخته شدن گندم به جو یا گندم سرخ با گندم غیر سرخ
چنانچه به طور اختیاری آمیخته شوند شراکت بوجود نمیآید. چنانچه به طور قهری آمیخته شوند شراکت بوجود نمیآید.
" شراکت بوجود میآید.
" شراکت بوجود نمیآید. ۳- دو نفر یا بیشتر با یک عقد لفظی قرار بگذارند آنچه کسب میکنند و سود میبرند و خسارتهایی که بر آنها وارد میشود میان
------------------ آنها مشترک باشد به این نوع شراکت
) ... شرکت عنان ャ。 شرکت اموال .Y . شرکت مفاوضه .Y . شرکت وجوه -------------- هر گاه با وجود مساوی بودن سرمایه هر کدام شرط کنند سود هر کدام متفاوت باشد —f
شرط باطل میباشد.
شرط باطل و به تبع آن، شرکت نیز باطل است.
" اصل اذن و رضایت دو طرف به تصرف در سرمایه مشترک و کار کردن با آن باطل میشود. صرفاً عقد شرکت باطل میشود ۵- شخصی مالی را به دیگری دهد تا با آن کار کند و در برابر کار خود سهم معینی از سود آن را بردارد.
اقرض " مضاربه " مزارعه " مساقات
۶- بنابر قول مشهور فقها، اشتراط لزوم در عقد مضاربه چه حکمی دارد؟
با آن شرط عقد مضاربه لازم نمیشود. میتوان در اثنای آن مدت، مضاربه را فسخ کرد " اشتراط لزوم، باطل کننده عقد مضاربه است. " وفای به شرط، لازم نیست. γ.γ./γ.γ.γγ9Υ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷ تا***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۱
----- در صورت اختلاف مالک و عامل در مبلغ سرمایه —W سخن مالک پذیرفته میشود چون مالک نسبت به سرمایه، منکر مقدار زاید است. "سخن عامل پذیرفته میشود چون منکر مقدار زاید است. "سخن مالک پذیرفته میشود زیرا مالک نسبت به مال آگاه تر است.
"سخن عامل در صورتی پذیرفته می شود که با بینه همراه باشد.
ودیعه " عاریه ۳۔ وکالت " مضاربه
-------------- ۹- اگر مال را نزد شخصی بیاندازد یا او را بر گرفتن آن اکراه کند
ودیعه تحقق می یابد چون ایجاب تحقق یافته است.
ودیعه تحقق نیافته زیرا قبول شرعی در هیچ یک از این دو صورت تحقق نیافته است. " باید از مال نگهداری کند. بر آن شخص نگهداری از مال واجب میشود
-------- ۱۰- اگر امانتدار بگوید: امانت را به صاحبش باز گرداندم
سخن او پذیرفته میشود چون امین است. سخن او پذیرفته نمیشود مگر با قسم
"سخن او پذیرفته نمیشود مگر آن که بینه اقامه شود. "سخن او پذیرفته میشود و نیازی به بینه نمی باشد ----------------------- ودیعه با دیوانه شدن و یا بیهوش شدن هریک از موادع و مستودع —\\ باطل نمیشود چون ودیعه عقدی لازم است. مانند سایر عقود جایز، باطل میشود
" مدت دیوانگی یا بیهوشی اگر کوتاه باشد عقد ودیعه باطل نمیشود
t
اذن مالک با عارض شدن دیوانگی یا بیهوشی باطل نمیشود
= صفحه ۲ از ۷
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۷۶۲ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۱ țY– کدام مورد جزء امانت شرعی نیست؟ ۱. آنچه بخاطر خدا از غاصب گرفته می شود. Y اموالی که باد به خانه ی دیگری می اندازد. " مال پیدا شده ای که در دست یابنده است و مالکش پیدا شده باشد. f مالی که به صورت ودیعه در دست مستودع قرار گیرد Wy— کدام یک از عقود زیر لازم است؟ ) ... مضاربه Y. ودیعه .Y . مزارعه f عاريه ?ţ– کدام مورد در عقد عاریه نادرست است؟ عاریه عقدی جایز است. آن عاریه عقدی است که به موت طرفین فسخ میشود. .Y . عاریه دهنده را مستعیر و عاریه گیرنده را معیر گویند " در عقد عاریه نوشتن یا اشاره کردن کافی است. WΔ- کدام یک از موارد زیر را میتوان عاریه داد؟ ) ... گوسفند جهت دوشیدن شیر ャ。 علاس .Y . نان .Y . گوشت -------------۱۶- اگر عاریه، طلا یا نقره باشد مستعیر ) ... در صورتی که طلا و نقره به صورت درهم و دینار باشد مستعیر ضامن است ャ。 در صورتی که طلا و نقره به صورت زیور آلات باشد مستعیر ضامن است " مستعد امسان است و د ت عدم تقطس ضامر"، نست مستعیر امینی اسب و در صور م بعصير صا من بي " مطلقاً مستعير ضامن است. γ.γ./γ.γ.γγ9Υ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۷ =ته***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۵۷۱ ۱۷- اگر مستعیر ادعای برگرداندن مال را کند...
مستعیر قسم می خورد زیرا او امین است. ャ。 مالک قسم می خورد زیر اصل عدم رد است
" مستعیر قسم می خورد چون ضامن است " قول مستعیر بابینه پذیرفته میشود. ٨ا– وهى معامله على الارض بحصه من حاصلها الى أجل معلوم)
۰ مضاربه " مساقات " اجاره " مزارعه
WA— در صورتی که مالک با عامل شرط کرده که کار را خود او انجام دهد ولی عامل پیش از شروع در عمل می --------------- میرد با مرگ یکی از طرفین عقد باطل نمی شود.
مزارعه باطل میشود.
r
عامل، مالک سهم خود شده است و با مرگ عامل حکم به بطلان نمی شود. f مقتضای لزوم عقد مزارعه، عدم بطلان است. ------------- ۲۰- اگر مالک و برزگر در مدت مزارعه اختلاف کنند
مالک قسم می خورد چون امین است.
" برزگر قسم میخورد چون منکر است. " کسی که منکر زیاده است قسم میخورد " صاحب بذر قسم میخورد زیرا محصول در ملکیت تابع بذراست. γ.γ./γ.γ.γγ9Υ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۷ =ته
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :