نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
صفحه ۱ از ۶
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰
- ------------------- ۱-لایلزم اشتراط الاجلی فی القرضی ۱. لانه عقد جایز ۲. لانه عقد لازم .Y . لانه فرع الملک .Y . لان الشرط غیر سائغ ۲- کدام فقیه فروش دین به غیر مدیون را جایز ندانسته است؟ ۱. شهید اولی ۲. شهید ثانی
۳. ابن ادریسی شیخ طوسی
۳- دین های مدات دار در صورت فوت مدیون و مرگ مالک چه حکمی دارد؟ ۱. با فوت مدیون دیون مدت در حال می شوند ولی با مرگ مالک حال نمی شوند. ۲. با فوت مدیون دیون مدت در حال نمی شود ولی با مرگ مالک حال می شوند. ۳. با فوت مدیون و مالک دیون مدت دار، حال می شوند. ۴. در صورت فوت مدیون و مالک دیون مدت دار، حال نمی شوند. ۴- هرگاه مدیون نسبت به پرداخت دین ادعای اعسار کند، چه حکمی دارد؟ ۱. زندانی می شود تا آن را ثابت کرده و در صورت ثبوت آزاد می شود. ۲. مالک او را اجازه داده و دین خود را مطالبه می کند. ۳. مالک او را به کار گماشته و دین خود را طلب می کند. آن بر مدیون واجب است که تکستب کرده و دین خود را تحت هر شرایطی بپردازد. ۵- کدام مورد جزء مستثنیات دین محسوب نشده و فروش آن جایز است؟ ۱. خانه ۲. خدمتکار *. لباس زینتی f مرکب ۶- کدامیک از موارد زیر با توجه به عبارت «و انما یتم الرهان بالقبضی و لا یشترط دوام القبضی» از شرایط صحت رهن نیست؟
Y
۰۱ وجود دین قبل از رهن عدم تعیین مدت
۳. وجود ایجاب و قبول ۴ - دوام و استمرار قبض
٧- ولا رهن الخمر و الخنزير اذا كان الراهن مسلماً أو المرتهن و إن وضعهما على يد ذمّى، لأن .....
۱. ید المستودع امانی ۰۲ید الوداعی کید المستودع ۳. حق الوفاء الی الذمی ٢. باعهما و أوفاة ثمنهما
\.\. [\.\. YY. A
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰
A— فروشی مالی رهنی چه حکمی دارد؟
۱. با اجازه طرف دیگر اشکالی ندارد. ۲، جایز نیست.
t
۳. بدون اجازهٔ راهن صحیح است. بدون اجازه مرتهن صحیح است.
۹- اگر راهان مقداری از دین را اداء نماید: ۱. از عین مرهونه چیزی آزاد نمی گردد. ۲. از عین مرهونه به نسبت ارزش دین آزاد می گردد. ۳. تمامی عین مرهونه آزاد می گردد. ۲. عبارت شهید اول در این مورد، ظهور در حکم خاصی ندارد. ----- ا– و لو شرط كونة مبيعاً عند الأجل • ا. يصح الرهن و يبطل البيع ۲: یصح البیع و یبطل الرهن يصح الرهن و البيع
t
۳. بطلا الراهن و البیع ۱۱- منظور از «مطلقاً» در عبارت (یثبت الرشد بشهادهٔ النساء فی النساء لاغیر و بشهادهٔ الرجال مطلقاً) کدام مورد است؟ ) ... چه مردان بالغ و رشید و چه غیر بالغ و رشید. ۲. چه شهادت دربارهٔ مردان باشد، چه دربارهٔ زنان، .Y . چه مردان محجور باشند، چه محجور نباشند.
۴. چه رشد آنان ثابت شده باشد، چه ثابت نشده باشد.
۱۲- چنانچه شخصی بواسطه بلوغ و رشد، محجوریت او از میان رفته باشد و سپس بار دیگر سفاهت بر او عارضی شود، ولایت او
برای کیست؟ ) ... پدر و جد پدری ۲. پدر و جد پدری و حاکم شرع ۳. حاکم شرع ۴. پدر و جد پدری - حاکم شرع
۱۳- با ملاک قرار دادن عبارت «المریضی ممنوع عمّا زاد عن الثلث و ان نجز علی الاقوی» استنباط می کنیم که در فقه امامیه:
) ... منجزات مریضی مفهومی ندارد. ャ。 بنابر اقوی منجرات مریضی از اصلی مالی است. .Y . بنابر اقوی منجرات مریضی از ثلث مالی است. .Y . مریض ممنوع از تصرفات زاید است مگر تا ثلث، آنهم در صورتی که منجراً اعلام و اظهار کرده باشد.
YY. A .\.\[ .\.\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰ ۱۴- اگر مالی نزد محجور، به ودیعه یا عاریه یا اجاره گذاشته شود و شخصی محجور مال را تلف کند، از نظر شهید ثانی چه حکمی دارد؟ ۱. اقوی حکم به عدم ضمانت فرد محجور است مطلقاً ۲. اقوی حکم به ضمانت فرد محجور است.
۳. اقوی حکم به عدم ضمانت فرد محجور می شود، در صورتیکه نسبت به وضعیت محجور آگاهی وجود داشته است و الا ضامن است.
۴. اقوی حکم به عدم ضمانت فرد محجور می شود، در صورتیکه با اذن ولی خود مال را تحویل بگیرد و الا ضامن است. ۱۵- حکم عفو کردن قصاصی و دیه نسبت به شخصی سفیه چگونه است؟ ۱. حق عفو از قصاصی را دارد، زیرا قصاصی تصرف مالی نیست، به خلاف دیه که تصرف مالی هست. ャ حق عفو از دیه را دارد، زیرا دیه تصرف مالی نیست، بر خلاف قصاصی که تصرف مالی هست. ۳. حق عفو از قصاصی و دیه را دارد، زیرا هیچکدام تصرف مالی محسوب نمی شود.
f حق عفو از قصاصی و دیه را ندارد، چون هر دو تصرف مالی محسوب می شوند.
ም\-- چنانچه گواهی مضمون عنه بواسطه تهمت پذیرفته نشود و ضامن تاوان بدهد:
) ... ضامن می تواند آنچه را که بار اول پرداخته یا بار دوم پرداخته، به مضمون عنه رجوع کند. ャ ضامن آنچه را که بار دوم پرداخته، به مضمون عنه رجوع می کند. *. ضامن آنچه را که بار اول پرداخته، به مضمون عنه رجوع می کند. f ضامن برای گرفتن آنچه که کمتر است، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
۱۷- عبارت زیر را با توجه به گزینه ها، تکمیل نمائید. «و لو ظهر إعسار محال عليه حال الحواله ..... »
) ... فسخ المحتال إن شاء مطلقاً أ : فسخ المحتال إن شرط يسارة. .Y . فلاخيار لمحتال، عملاً بالاستصحاب. ۴. فلاخیار لمحتال، و بطلی الحواله. ٨ا– «المستحق» فى باب الضمان و هو: ا. الضامن ۲. المضمون عنه
۳. الغریم ۴. المضمون له
YY. A .\.\[ .\.\ صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۵۷۰ ۱۹- ضمانت کردن از دینی که در آینده بوجود می آید، چه نام دارد؟
۱. ضمان در ک ۲. ضمان مالم یجب
" . ضمان مؤجل ۴ - ضمان المسمی
۲۰- در عقد ضمان، صیغه ایجاب و قبول به ترتیب از طرف چه کسی صادر می شود؟
) ... مضمون عنه- مضمون له ۲. ضامن - مضمون عنه
۳. ضامن و مضمون له ". مضمون له- ضامن ۲۱- رضایت کدام یک از ارکان حواله، مورد اتفاق همهٔ فقهاست؟
1. محتال و محال عليه ۲. محتالی
۳. محیلی و محتالی ۴. محال علیه
۲۲- در باب عقد کفالت، کدام حکم صحیح است؟ ) ... اگر عقد کفالت را معلق واقع کنند، باطل است. ۲. در کفالت رضایت مکفول شرط است. *. کفالت تنها به صورت مدتدار صحیح است. ۴. طرفین عقد در کفالت مکفول و کفیل است.
۲۳- مفاد عبارت «و الحوالهٔ بدین علیه الواحد علی دین للمحیل علی اثنین متکافلین» چیست؟
۱. کسی به یک نفر مدیون است و خود از دو نفر دیگر که هر یک ضامن دیگری شده طلبکار باشد، صحیح است که دین خود را به آن دو حواله بدهد.
۲. کسی که به یک نفر مدیون است و خود از دو نفر دیگر که هر یک ضامن دیگری شد طلبکار باشد، صحیح نیست که دین خود را به آن دو حواله بدهد.
۳. کسی که به دو نفر مدیون است و خود از یک نفر طلبکار باشد، صحیح است که دین آن دو فرد را به شخص بدهکار حواله دهد.
.Y . کسی که به دو نفر مدیون است و خود از دو نفر دیگر طلبکار است، صحیح است که دین خود را به آن دو نفر حواله دهد.
صفحه ۴ از ۶
YY. A .\.\[ .\.\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :