نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس قواعد فقه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳
۱- « مایلزم من عدمه عدم الشی» چیست؟
ふ::。. f ۱. شرط ۲. علت " . سبب
۲- عدم قابلیت اسقاط از ناحیه اشخاصی، از ویژگی کدام است؟
۱. حقی ۲. حکم ۳. تکلیف ۴. تعهد
۳-اید چگونه است؟
۱. حد خاصی ندارد و به حسب مورد گوناگون است. ۲. عامل عرف در آن تأثیری ندارد.
.Y . شریعت حد آن را معین می کند. ۴. حد خاص و معین دارد. ۴- طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه بر اشیاء چیست؟
۱. عرف ۲. ضمان ید ۳. تحجیر ۴. ید
۵- بدون تردید، احتمال دارد ید و تسلط شخصی بر مالی، غاصبانه باشد، پس چرا فقیهان قاعده ید را اماره مالکیت می دانند؟
۱. به دلیل قاعده غلبه ۲. به دلایل و احکام ثانویه نظیر عسر و حرج و اضطرار ۳. به دلیل اصلی صحت ۴. به اقتضای قاعده اولیه که ید، دلیل تسلط مالکانه است.
۶- اگر ذوالید اقرار کند که ملک سابقاً متعلق به مدعی بوده است ولی به سبب نااقلی به او رسیده است، مشهور چه نظری
دارند ؟ ۱. ید اماره مالکیت است. ۰۲ دعوا منقلب می شود. ۳. مدعی باید بینه اقامه کند. ۲. مدعی و ذوالید باید بینه اقامه کنند.
۷- کدام فقیه حاکمیت ید را در حقوق، همانند منافع انکار می کند؟
۱. نائینی ۲. نراقی ۳. امام خمینی ۴ - طباطبائی یزدی ۸- گفتار کدام یک مطابق اصلی است؟
۱. مدعی ۲. منکر
۰۳طرفین دعوا ۰۴زوجه در دعوای زوجین ۹- تعبیر «گفت پیغمبر که دستت هرچه برد بایدش در عاقبت واپسی سپرد» بیانگر کدام قاعده است؟
۱. اتلاف ۲. ید ۳۔ تسبیب ۴. ضمان ید
ץ?ץ"ו. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳ ۱۰- کدام یک از عموم «علی الید ما اخذ تا حتی تودیه» خارج است ؟
۱. ید غاصبانه ۰۲ید غیر عدوانی ۰۳ید امانی ۰۴ید عدوانی ۱۱- در کدام ضمان، لازم است فعل، مستقیما به تلف کننده مستند گردد؟
۱. ضمان ید ۲. ضمان اتلاف ۳ - ضمان تسبیب ۴. ضمان قهری
۱۲- کدام فقیه، شمول قاعده علی الید را بر منافع، مخدوش می داند؟ ۱. امام خمینی در رساله الا ضرر ۲. شیخ انصاری در مکاسب ۳. نائینی در اجود التقریرات ۴. آخود خراسانی در رسائل
۱۳- کدامیک از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست؟
۱. منافع مستوفات ۲. منافع غیر مستوفات
٢. عدم النفع ۲. منافع مستوفات و غیر مستوفات ۱۴- اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند و آسیب وارد کند، مسئله چگونه
است ؟
۱. غاصب نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیب را بدهد.
۲. مالک از قبول عین خودداری می کند و ثمن را از مقصر می گیرد. متصرفا مجبور است خودرو را بردارد و ثمن را بپردازد.
۲. مالک فقط می تواند مطالبه خسارت کند. ۱۵- به نظر صاحب جواهر اگر مالی در دست متصرف تلف شود و شی تلف شده از اموال قیمی و یا مثلی که رد مثلی به علت تعذر
مشکلی است باشد، ضامن باید کدام قیمت را پرداخت کند؟
۱. روز استیلا ۲. روز تلف ۳. بالاترین قیمت ۴. روز پرداخت ۱۶- به ترتیب ید محسن، ید مستأجر، ید مستعیر و ید مستودع چگونه است؟
۱. ضمانی - ضمانی - ضمانی - ضمانی ۲. امانی - امانی - ضمانی - ضمانی
" . امانی-امانی- امانی-امانی ۴. ضمانی - ضمانی - امانی - امانی ۱۷- در عبارت «لیسی علی الموتمن ضمان» مراد از «موتمن» چیست؟
۱. غاصب ۲. امین ۳. عاملی ۴. ضامن
ץ?ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳ ۱۸- «مقبوضی به عقد فاسد» از نمونه های کدام است؟
۰۱ید ضمانی ۰۲ید ضمانی عدوانی
۰۳ید امانی ۰۴ید ضمانی غیر عدوانی ۱۹- در صدق عنوان اتلاف، کدام عنصر مطرح است؟
۱. عمد ۲. قصد ۳. احراز انتساب ۴. تقصی ۲۰- اشکال تعریف «المال ما یبذل بازائه المال» چیست؟
۱. دور ۲. تسلسل ۳. مغالطه .Y . تعریف به اعم ۲۱- اگر مدرک قاعده تسبیب اجماع باشد شامل کدام مورد است؟
۱. فاعلی رد به هر حال ضامن است. ۲. اعمال عمدی و غیر عمدی
۳. اعمال غیر عمدی ۴. اعمالی عمدی ۲۲- «... ایرجع الی من غره» چگونه کامل می شود؟
۱. التالف ۲. المغرور آ - المسبّب ۴. العاقلی ۲۳- قاعده عدل و انصاف چگونه قاعده ای است؟
۱. فقه ۲ - اصولی ۳. قضائی f عرفی ۲۴- مهم ترین دلیل نفی ضرر و ضرار چیست؟
) ... عقل ۲. سنت ۳. کتاب f اجماع ۲۵- کتاب الرسائلی از کیست؟
۱. امام خمینی ٢. نائینی ۳. آخوند خراسانی ۴. نراقی ۲۶- از نظر شریعت اصفهانی «لا» در حدیث «لاضرر» به چه معناست؟
۱. در نهی حکومتی به کار رفته. ۲. در نهی و به معنای مجازی
۳. در معنای اصلی به کار رفته. ۴. در نفی حقیقی به کار رفته. ۲۷- دکتر محقق داماد لاضرر را شامل کدام مورد می داند؟
۱. در خصوصی رفع احکام وجودی آن در خصوص عدم جعل ضمان از سوی شارع
۳. در خصوص احکام وجودی و عدمی ۴. صرفاً در اثبات ضمان
ץ?ץ"ו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : قواعد فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : حقوق ۱۲۲۰۲۹۳ ۲۸- مورد اختلاف در قاعده غرور کجاست؟ ۱. غار جاهلی باشد. ۲. مغرور جاهلی باشد. ۳. غار عالم باشد. ۲. مغرور عالم باشد. ۲۹- در قاعده غرور کدام یک شرط است؟ ۱. غار جاهلی باشد. ۲. مغرور جاهلی باشد. ۳. غار عالم باشد. ۲. مغرور عالم باشد. \ 2 ۲. خطر ۳. تضمیر t تقصیر و خطر
ץ?ץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :