بیست فایل

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت دولتی

92 رای

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تشریحی

دانلود سوالات نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

دانلود سوالات نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

دانلود سوالات نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته های بخش کشاورزی

نیمسال اول 93 94 + پاسخنامه تستی رشته جغرافیا و آب و هوا شناسی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته های مدیریت

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی رشته های مدیریت

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی رشته های مدیریت

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی رشته های مدیریت

نیمسال اول 93-92 رشته صنایع

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت بازرگانی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی + تشریحی درس تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی

تابستان 92 + پاسخنامه تستی رشته ی مهندسی مدیریت اجرایی کد درس 1218115

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته مهندسی صنایع

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی + تشریحی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92 رشته مدیریت

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت دولتی مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته مدیریت دولتی کد درس 1117010

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91-90 سری سوال 6

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93- 92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی درس حقوق اداری 1 رشته حقوق

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت دولتی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته علوم سیاسی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته مدیریت دولتی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی رشته علوم اقتصادی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی رشته علوم اقتصادی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90 مدیریت صنعتی

نیمسال اول 91-90 مدیریت صنعتی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 +

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 93- 9 رشته مدیریت جهانگردی

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 +

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90 مدیریت بازرگانی

نیمسال اول 91-90 مدیریت بازرگانی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته مدیریت بازرگانی

نیمسال اول 92 91 رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته مدیریت دولتی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت دولتی و صنعتی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت دولتی و صنعتی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

تگ ها

اصول حسابداری 1 دانلود رایگان , اصول حسابداری 2 دانلود رایگان , اقتصاد خرد دانلود رایگان , اقتصاد کلان دانلود رایگان , ریاضیات پایه و مقدمات آمار , ریاضیات پایه و مقدمات آمار , زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت , مالیه عمومی دانلود رایگان , مبانی روش تحقیق دانلود رایگان , مدیریت رفتار سازمانی دانلود , آمار و احتمالات دانلود رایگان , اصول حسابداری 3 نمونه سوال , تحقیق در عملیات دانلود رایگان , حسابرسی 1 حسابرسی 1 پیام , بانک سوال حقوق اساسی دانلود , زبان تخصصی مدیریت صنعتی زبان , مدیریت منابع انسانی پیام نور , پول و ارز و بانکداری پیام نور , کاربرد آمار در مدیریت صنعتی , دانلود نمونه سوالات تحقیق در , بانک سوالات اصول سازمان ومدیریت , سوال تجزیه تحلیل و طراحی سیستم , سوال تحلیل آماری پیام نور , سوال اصول سازمان و مدیریت پیام , سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت , سوال پژوهش عملیاتی پیام نور , سوال توسعه اقتصادی و برنامه , سوال حسابداری صنعتی 1 پیام , سوال حسابرسی 1 پیام نور دانلود , سوال اصول علم اقتصاد 2 پیام , سوال آمار و کاربرد آن در مدیریت , سوال تجزیه و تحلیل و طراحی , سوال تحقیق در عملیات 2 رشته , سوال حسابداری دولتی پیام نور , سوال زبان تخصصی 1 رشته مدیریت , سوال زبان تخصصی 2 رشته مدیریت , سوال زبان تخصصی 3 رشته مدیریت , دانلود مجانی ریاضی مقدماتی , ,

نطر کاربران درباره این مطلب
بلال
عالییییییییییییییی دستتون دردنکنه ممنون.
saeed
خسته نباشد
علی خیرزاده
چقدر خوبید شما
ممنون
عالی بود
ایمان
لطفا اگه میشه نمونه سوال بیشتر بزارید باتشکر
علی
ممنون.عالیه
مهناز
واقعا کارتون بییییییییییییییییسته2020202020202020202 خیلی خوبید ممنوووون
مهناز
واقعا کارتون بییییییییییییییییسته2020202020202020202 خیلی خوبید ممنوووون
مهناز
واقعا کارتون بییییییییییییییییسته2020202020202020202 خیلی خوبید ممنوووون
مهناز
واقعا کارتون بییییییییییییییییسته2020202020202020202 خیلی خوبید ممنوووون
مهناز
واقعاااااااا ممنون .نمره تون بیسته. لظفا زبان تخصصی5 هم بزارید
خاطره
سایتتون عالیه.خسته نباشید
ساناز
عالیییییییییییییییییییییییییی بود
ساناز
عالیییییییییییییییییییییییییی بود
مونا
این چه وضعیه دیگه سوال هست جواب نیس جواب هست سوال نیست لطف کنیدرسیدگی کنید
فرزاد
سپاس
حسین فاخر
وووووووووووووواااااااااااااقققققققققققققققاااااااااا ببببببببببببییییییییییییسسسسسسسسسستتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!
میلاد
واقعا عالی بود خدا قوت
omid
خیلی خوبه دمت گرم . . .ولی بعضی سوالان ج نداره . . .
امیر حسین
عالی سایتتون واقعا خسته نباشید
نتا
نا
parya
Perfect
سغید
عالی ممنونم ایشالله سلامت باشی
سغید
عالی ممنونم ایشالله سلامت باشی
سعید
متشکرم خسته نباشید
saeed
very very good
نسیم
واقعا خدا هر چی میخایین بختون بده ...ممنونم
نسیم
واقعا خدا هر چی میخایین بهتون بده ...ممنوووون
محمد رضا
خدا پدر ومادرتو بیامرزه دستت درد نکنه
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :