بیست فایل

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور رشته علوم کامپیوتر

39 رای

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 رشته زیست شناسی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی + تشریحی رشته های کشاورزی

نیمسال اول 92-93 رشته زیست شناسی

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 رشته های بخش کشاورزی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی کد درس 1113259

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92 رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نیمسال دوم 93-92 رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 89 88 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93- 92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93- 92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی مبانی جامعه شناسی جهانگردی

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته حسابداری

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی درس مبانی جامعه شناسی جهانگردی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی مفاهیم اساسی 1

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته های راهنمایی و مشاوره حسابداری روانشناسی آمار آمار و کاربرد ها ریاضیات و کاربرد ها علوم کامپیوتر

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی کد درس 1122002

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 92 + پاسخنامه تستی رشته تاریخ کد درس :: 1227017 1222073

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

تابستان 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی رشته مهندسی صنایع

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 + تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی + تشریحی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه تشریحی

نیمسال اول 92-93

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال سوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال اول 93-92 + تشریحی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی + تشریحی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی + تشریحی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی + تشریحی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی + تشریحی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تشریحی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی + پاسخنامه تشریحی

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 92 91 + پاسخنامه تستی

نیمسال دوم 91 90 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 91 90 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

نیمسال اول 93-92 رشته آمار

تابستان 92 + پاسخ نامه ی تستی

نیمسال دوم 90 89 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 90 89 + پاسخنامه تستی

پاسخنامه تشریحی نیمسال دوم 93-92

پاسخنامه نیمسال دوم 93-92

نیمسال دوم 93-92

دانلود سوالات نیمسال دوم 91 90 +

پاسخنامه نیمسال اول 91-90

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

دانلود سوالات نیمسال اول 92 91 +

دانلود سوالات نیمسال دوم 92 91 +

نیمسال اول 91-90

پاسخنامه نیمسال دوم 91-90

نیمسال دوم 91-90

نیمسال اول 92-93

نمونه سوال ترم تابستان 92 درس مبانی جبر کد درس 1111037 1111325

نیمسال دوم 92 91 درس جبر 1 یا مبانی جبر کد درس 1111037 1111325

تگ ها

دانلود pdf برنامه سازی پیشرفته , دانلود pdf ذخیره و بازیابی , ریاضی عمومی 2 دانلود رایگان , ساختمان داده ها دانلود رایگان , ساختمان های گسسته دانلود , فیزیک 2 دانلود رایگان نمونه , مبانی فناوری اطلاعات دانلود , مبانی کامپیوتر و برنامه سازی , مدار های منطقی دانلود رایگان , معماری کامپیوتر دانلود رایگان , مهندسی نرم افزار 1 دانلود , مبانی جامعه شناسی نیمسال , بانک سوالات نظریه زبان و اتوماتا , اصول طراحی پایگاه داده ها , سوال اصول طراحی کامپایلر , سیستم های اطلاعات مدیریت پیام , کل ترم های سیستم های عامل , شبکه های کامپیوتری با جواب , درس شبیه سازی کامپیوتری پیام , درس شیوه ارائه مطالب علمی , بانک سوالات طراحی الگوریتم , بانک سوالات نظریه زبان ها , بانک سوالات هوش مصنوعی دانلود , دانلود نمونه سوالات آمار واحتمال , دانلود نمونه سوالات آمار واحتمال , دانلود نمونه سوالات آنالیز , دانلود نمونه سوالات آنالیز , سوال گرافیک کامپیوتری پیام , سوال معماری کامپیوتر پیام , تحقیق در عملیات 1 + ریاضی , سوال فیزیک عمومی پیام نور , سوال مبانی احتمال پیام نور , سوال مبانی آنالیز ریاضی پیام , سوال مبانی جبر 1 پیام نور , سوال مبانی ماتریس ها و جبر , سوال منطق ریاضی پیام نور , دانلود مجانی امتحان جبر خطی , دانلود مجانی نمونه سوال پایان , دانلود نمونه سوالات مدیریت , دانلود نمونه سوال اصول طراحی , ,

نطر کاربران درباره این مطلب
ghasem
سلام از بابت تلاش وهمکاری بخاطر نمونه سوال کمال تشکر دارم
باران
ممنونم بابت نمونه سوال هر سایت دیگه ای رفتم نمیشد دانلود کنم یا بابت دانلود کردنشون میبایست یه مبلغی هم پرداخت میکردیم بازم ازتون نهایت تشکر رو دارم که سایت خوبی دارین ادرس سایتتونو به دوستامم میدم تا اونا هم استفاده کنن ایشالاه همیشه هرچی میخواهین خدا بهتون بده تو همه کارا موفق باشین.
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :