فیلم های آموزشی درس آمار در تجارت

8 رای
 ویدئو آموزشی آمار در تجارت

توضیحات درس

درباره استاد : حمید پزشک

دکتر حمید پزشک استاد دانشگاه تهران و در حال حاضر(سال 1394) رییس انجمن آمار ایران نیز است. رشته تخصصی ایشان آمار بیزی و احتمال و همچنین علایق تحقیقاتی ایشان بیوانفورماتیک و تعیین اندازه نمونه از دیدگاه بیزی است.

  جلسه دهم - introduction to ANOVA

  جلسه یازدهم - 5 steps of ANOVA

  جلسه دوازدهم - an example for ANOVA and assessing model fit

  جلسه سیزدهم - model Assessment

  جلسه چهاردهم - assessing model,residual analysis and sensitivity analysis

  جلسه پانزدهم - Assessing model fit(continued) model selection (introduction)

  جلسه شانزدهم - forward selection - backward elemination in model selection/ introduction to all regressions

  جلسه هفدهم - package"leaps" for all regression criteria. two examples for full and sub-models.

  جلسه هجدهم - measuring process performannce.

  جلسه نوزدهم - measuring process performance(continued) capacity ratio was introduced.

  جلسه دوم - الگوی پاسخ نرمال

  جلسه بیستم - Forecasting(introduction to time series)

  جلسه بیست و یکم - Forecasting(continued). additive models:trend + seasonality.prediction using regression

  جلسه بیست و دوم - one_step head prediction.moving average and exponentiallyو weighted moving average.

  جلسه بیست و سوم - R code for running MA and EWMA on time series.prediction continued.

  جلسه بیست و چهارم - ARIMA models(introduction to AR(1) and MA(1))

  جلسه بیست و پنجم - prediction using ARMA models.practical session(by R)

  جلسه بیست و ششم - Examples on ARMA models.differencing series.

  جلسه بیست و هفتم - examples of ARIMA(P1d/9) and ANOVA

  جلسه سوم - test of significance

  جلسه چهارم - مثال هایی برای رگرسیون و کاربردش در تجارت

  جلسه پنجم - fitting a general model of more than one explanatory variate-least squares

  جلسه ششم - implementation and interpretation of R code to a simple linear model

  جلسه هفتم - making inference from regression models

  جلسه هشتم - R code for implementation of linear model to a real case example

  جلسه نهم - examples on linear models and prediction intervals

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web