فیلم های آموزشی درس احتمال ۲

3 رای
 ویدئو آموزشی احتمال ۲

توضیحات درس

درباره استاد : احمد پارسیان

در 15 شهریور ماه 1330 در یک خانوده متوسط پایین در شهر تبریز چشم به جهان گشود. دوره ابتدایی خود را در دبستان امیرکبیر، چهار سال اول دبیرستان را در دبیرستان منصور و دو سال آخر را در دبیرستان مهر به پایان رساند. سال 1348 در رشته ریاضی و آمار دانشگاه شیراز پذیرفته شد. سال 1352 دراولین دوره فوق لیسانس آمار دانشگاه شیراز پذیرفته شد و در سال 1354 با بورس آن دانشگاه به مدت 4 سال در دانشگاه ایالتی آیوا در دوره دکتری آمار مشغول به تحصیل شد. در پاییز 1358 به ایران بازگشت و به مدت 15 سال در دانشگاه شیراز و از شهریور 1373 در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به کار شد. از مهرماه 1384 نیز استاد آمار دانشگاه تهران است. کتاب های زیر ماحصل 36 سال تدریس و تلاش وی در سه دانشگاه مذکور هستند. - ریاضیات پایه و مقدمات آمار، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز (با همکاری محمد فرجام) - مبانی احتمال، ترجمه کتاب شلدون راس، از انتشارات شیخ بهایی (با همکاري علی زینل همدانی) - مبانی آمار ریاضی، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، از انتشارات مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان - کتاب دو جلدی آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها، از انتشارات علمی پارسیان (با همکاري برهانی حقیقی، صدوقی الوندي، کرمانی و کرمانی) - استنباط آماری، جلد اول، از انتشارات علمی پارسیان

  جلسه اول - متغیرهای تصادفی دوبعدی

  جلسه دوم - متغیر تصادفی گسسته ی چند متغیره

  جلسه سوم - ادامه متغیر تصادفی گسسته ی چند متغیره

  جلسه چهارم - متغیر تصادفی گسسته و پیوسته چند متغیره

  جلسه پنجم - ادامه متغیر تصادفی گسسته و پیوسته چند متغیره

  جلسه دهم - متغیرهای تصادفی

  جلسه یازدهم - ادامه جلسه قبل

  جلسه دوازدهم - کوواریانس و ضریب همبستگی

  جلسه سیزدهم - توزیع نرمال چند متغیره

  جلسه چهاردهم - ادامه جلسه قبل

  جلسه پانزدهم - روش تابع توزیع

  جلسه شانزدهم - ادامه جلسه قبل

  جلسه هفدهم - روش تغییر متغیر ها

  جلسه هجدهم - ادامه جلسه قبل

  جلسه نوزدم - توزیع های F و t

  جلسه بیست - ادامه جلسه قبل

  جلسه بیست و یکم - روش تغییر متغیرها (حالت کلی)

  جلسه بیست و سوم - روش تابع مولد گشتاور

  جلسه بیست و چهارم - تابع توزیع یک آماره ی ترتیبی

  جلسه بیست و پنجم - تابع توزیع توام دو یا چند آماره ی ترتیبی

  جلسه بیست و ششم - ادامه جلسه قبل

  جلسه بیست و هفتم - تابع توزیع برخی از تابع های آماره های ترتیبی

  جلسه بیست و هشتم - ادامه جلسه قبل

  جلسه بیست و نهم - توزیع های شرطی گسسته

  جلسه سی - ادامه جلسه قبل

  جلسه سی و یکم - توزیع های شرطی پیوسته

  جلسه سی و دوم - ادامه جلسه قبل

  جلسه سی و سوم - کاربرد توزیع های شرطی در محاسبه ی احتمال

  جلسه سی و چهارم - ادامه جلسه قبل

  جلسه سی و پنجم - امید شرطی

  جلسه سی و ششم - کاربرد امید شرطی

  جلسه سی و هفتم - ادامه جلسه قبل

  جلسه سی و هشتم - همگرایی در توزیع

  جلسه سی و نهم - همگرایی در احتمال

  جلسه چهل - ادامه جلسه قبل

  جلسه ششم - تابع مولد گشتاور چند متغیره

  جلسه هفتم - ادامه جلسه قبل

  جلسه هشتم - توزیع های کناری

  جلسه نهم - ادامه جلسه قبل

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web