فیلم های آموزشی درس ریاضی عمومی ۲

12 رای
 ویدئو آموزشی ریاضی عمومی ۲

توضیحات درس

حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از مهمترین دستاوردهای ذهن بشر است. این دانش به ما امکان توصیف و محاسبه ی پدیده های مختلفی از مدارهای سیاره ها تا … را می دهد. در این کلاس به مباحث پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. این موضوعات که شامل مباحثی در جبر خطی و توابع برداری است معمولا در درس ریاضی عمومی 2 در دانشگاه بررسی می شود.

درباره استاد : سیاوش شهشهانی

سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف است. او دانش آموخته دانشگاه برکلی - کالیفرنیا است و از سال 1353 به هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوست. سیاوش شهشهانی سال های متوالی دروس ریاضی عمومی را در دانشگاه شریف ارایه کرده است. زمینه ی فعالیت و تحقیقات وی در ریاضیات سیستم های دینامیکی است و در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار ریاضیات کشور معرفی شد.

  جلسه ۱ - مقدمه جبر و توصیف جبر - فضای حقیقی

  جلسه ۲ -مفهوم صفحه - مقدمه زیرفضاهای مستوی

  جلسه ۴ - ضرب داخلی و هندسه اقلیدسی در فضای حقیقی

  جلسه ۳ - زیرفضاهای مستوی

  جلسه ۵ - روش گرام اشمیت

  جلسه ۶ - نگاشت و تابع خطی ۱

  جلسه ۷ - نگاشت و تابع خطی ۲

  جلسه ۸ - نگاشت و تابع خطی ۳ - ضرب خارجی ۱

  جلسه ۹ - ضرب خارجی ۲ - دوران

  جلسه ۱۰ - حجم و دترمینان

  جلسه ۱۱ - بردار ویژه

  جلسه ۱۲ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 1

  جلسه ۱۳ - تعریف تعامد - ماتریس متعامد 2 - دوران - خم پارامتری

  جلسه ۱۶ - روشهای نمابش تابع - مجموعه تراز 1

  جلسه ۱۴ -مختصات قطبی

  جلسه ۱۵ - خم پیوسته و منظم

  جلسه ۱۷ - مجموعه تراز 2

  جلسه ۱۸ - تغییر مختصات

  جلسه ۱۹ - پیوستگی و حد

  جلسه ۲۱ - مشتق و تقریب خطی 2

  جلسه ۲۰ - مشتق و تقریب خطی 1

  جلسه ۲۲ - مشتق و تقریب خطی 3 - قواعد مهم مشتق

  جلسه ۲۳ - میدان گرادیان

  جلسه ۲۴ - مشتق های پاره ای مرتبه بالا، قاعده زنجیره ای

  جلسه ۲۵ - نقاط بحرانی و آزمون مشتق

  جلسه ۲۷ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش دوم) - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ(بخش اول)

  جلسه ۲۶ - توابع ضمنی و مشتق ضمنی(بخش اول)

  جلسه ۲۸ - بهینه سازی و قضیه لاگرانژ (بخش دوم)

  جلسه ۲۹ - انتگرال(بخش اول)

  جلسه ۳۱ - انتگرال چند متغیره(بخش اول)

  جلسه ۳۳ - تغییر متغیر در انتگرال و تعویض مختصات

  جلسه ۳۰ - انتگرال و قضیه نقطه میانی(بخش دوم)

  جلسه ۳۲ - انتگرال چند متغیره و مرکز جرم(بخش دوم)

  جلسه ۳۴ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش اول)

  جلسه ۳۷ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش سوم)

  جلسه ۳۵ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

  جلسه ۳۶ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش دوم)

  جلسه ۳۸ - میدان برداری ، خم و قضایای برداری (کرل، دیورجانس و گرادیان)(بخش چهارم)

  جلسه ۳۹ - قضیه گرین

  جلسه ۴۰ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش اول)

  جلسه ۴۱ - انتگرال روی سطح خمیده(بخش دوم) و قضیه استوکس

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web