فیلم های آموزشی درس آمار و احتمال مهندسی

32 رای
 ویدئو آموزشی آمار و احتمال مهندسی

توضیحات درس

از اهداف این درس آشنايي با مفهوم احتمال، تعريف متغير هاي تصادفي و مشخصات اصلي متغير هاي تصادفي دوگانه و تعميم آن به دنباله هاي تصادفي می تواند نام برد. سر فصل مطالب این درس : 1- آشنايي با مفهوم مدل تصادفي، تئوري احتمال و تعاريف مربوطه 2- مروري بر تئوري مجموعه ها و بيان تئوري احتمال برآن اساس 3- احتمال شرطي، استقلال ، رخدادها و قضية بيز 4- آزمايشهاي تكراري و تعميم تعريف احتمال، آزمايش برنولي، رفتار مجانبي و آشنايي با تابع گوسي 5- قانون اعداد بزرگ، قضية پواسون و نقاط تصادفي پواسون 6- مفهوم متغير تصادفي، تابع CDF و PDF انواع متغيرهاي تصادفي 7- معرفي متغير هاي تصادفي خاص ، مانند يكنواخت، نمايي، باينري، دوجمله اي ، پواسون، نرمال، ... 8- توابع متغيرهاي تصادفي ، تعيين تابع چگالي و توليد متغير تصادفي با توزيع دلخواه Rayleigh, Lognormal -9 آشنايي با متغيرهاي تصادفي 10- آشنايي با آماره ها شامل ميانگين، واريانس، ميانه، تابع -مشخصه و كاربردهاي آنها 11- نامساوي هاي احتمالي مانند چبي چف، ماركوف ، چرنوف،.... 12- دو متغير تصادفي و مفهوم چگالي مشترك، توابعي از دو متغير تصادفي، معرفي متغيرهاي Rayleigh, Rice تصادفي 13- توابع مشخصه و گشتاورهاي دو بعدي، استقلال، توابع مشتركاً نرمال و قضاياي مربوطه 14- تابع چگالي شرطي، همبستگي دو متغير تصادفي، تخمين و انواع آن، معيارهاي ML, MAP,MMSE 15- قابليت اطمينان و اهميت آن در سيستم هاي موازي 16- دنباله هاي تصادفي و تعميم مباحث متغير هاي تصادفي دو بعدي به دنبال هها، ماتريس همبستگي و كوواريانس، ميانگين شرطي، بردار تصادفي نرمال، ميانگين و واريانس نمونه، تخمين، ... 17- همگرايي تصادفي و انواع آن ، قضية CLT 18- آشنايي با فرايندهاي تصادفي مرجع : Papoulis, Probability & Statistics, Prentice Hall, new edition

درباره استاد : محمد مهدی نایبی

دکتر نایبی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف است. وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف ، و دکترای خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است. زمینه ی فعالیت دکتر نایبی مخابرات می باشد.

  جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار

  جلسه سوم - قضایای احتمال

  جلسه دوم - مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال

  جلسه چهارم - ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی

  جلسه پنجم - تعمیم برنولی, قضیه دمواور- لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF

  جلسه هفتم - برخی توزیع های تصادفی

  جلسه هشتم - تابع یک متغیر تصادفی

  جلسه ششم - متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال

  جلسه نهم - میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی

  جلسه یازدهم - ادامه گشتاور متغیر تصادفی

  جلسه دوازدهم - PMF ،CDF ،PDF مشترک

  جلسه دهم - میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی

  جلسه سیزدهم - استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی

  جلسه چهاردهم - توابعی از دو متغیر تصادفی

  جلسه پانزدهم - قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد

  جلسه شانزدهم - متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی

  جلسه هفدهم - امید ریاضی شرطی

  جلسه هجدهم - تخمین LS و LLS

  جلسه نوزدهم - دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی

  جلسه بیستم - کاربرد دنباله ها

  جلسه بیست و یکم - قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی

  جلسه بیست و دوم - قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول

  جلسه بیست و سوم - ادامه توابع توزیع متداول آمار

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :

counter free hit unique web